FORMATIVNO SPREMLJANJE, RAZVOJNI PROJEKT ZRSŠ

Na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bomo v vzgojno izobraževalno delo vnašali elemente formativnega spremljanja in razvijali primere dobre prakse. Koordinator: Zavodu Republike Slovenije za šolstvo

 Opis razvojnih nalog oz. projektov

UVAJANJE FS V KOLEKTIVE IN PODPORA KOLEKTIVOM

Sestava tima:

Pet članov in ravnatelj:

Ravnateljica: Livia Horvath

Člani: Valerija Kranjec, Spomenka Juretič, Dina Rudaš, Petra Tot, Laura Bogdan

 
Namen Širjenje elementov FS med kolektiv, poučevanje s pomočjo elementov FS  
Časovnica

·       september: kontakt skrbnice (ga. Sonja Dobravc, ZRSŠ Ljubljana),

·       srečanje s skrbnico na dva meseca

·       po prvem in drugem letu izmenjava izkušenj

·       po dveh letih zaključek projekta oz. razvojne naloge

 
Naloge šolskega tima

·       Skupaj s svetovalko oblikovati vsebinski in časovni načrt dela za dve leti – september.

·       Apliciranje anketnega vprašalnika pred začetkom in po začetku izvajanja (pogovor ter ugotovitve začetnega in končnega stanja).

·       Oblikovanje parov za spremljavo in povratno informacijo (hospitacije).

·       Neposredno delo s sodelavci: oblikovanje osebnih načrtov, predstavitve formativnega spremljanja, delavnice za sodelavce, zbiranje osebnih načrtov, spremljanje izvajanja ter povratna informacija.

·       Oblikovanje didaktičnega in strokovnega materiala/gradiva.

·       Izvajanje in spremljava načrtovanih nalog.

·       Srečanja s svetovalko na dva meseca.

·       Predstavitev nastalih primerov prakse drugim strokovnim delavcem izmenjava izkušenj ob koncu prvega in drugega leta.

 
Naloge vseh vključenih v projekt

·       Izpolnitev anketnega vprašalnika pred začetkom in po začetku izvajanja (pogovor ter ugotovitve začetnega in končnega stanja).

·       Oblikovanje parov za spremljavo in povratno informacijo (hospitacije).

·       Oblikovanje didaktičnega in strokovnega materiala/gradiva.

·       Izvajanje in spremljava načrtovanih nalog.

·       Evalvacijska srečanja.

·       Predstavitev nastalih primerov prakse drugim strokovnim delavcem.

 

 

POGLABLJANJE FS V MANJŠIH SKUPINAH

Člani projekta:

Po predmetnih področjih

Valerija Kranjec, Spomenka Juretič in Dina Rudaš

 
Namen: Poglobiti pristop FS, zbirati dokaze, vrednotiti napredek otrok preko FS, določiti kriterije za vrednotenje napredka.  
Časovnica

·       september: uvodno srečanje,

·       srečanja članov  s skrbnico na dva meseca

 
Naloge članov tima

·       Udeležba na srečanjih skupine vsake dva meseca.

·       Vsak član skupine prinese prikaz namenov učenja, kriterijev uspešnosti in dokaz o učenju (obrazec Usklajevanje kriterijev …).

·       Aktivno sodelovanje v skupini (predstavitev svojih primerov, povratne informacije na primere drugih …).

·       Širjenje svoje prakse.

·       Udeležba na posvetu 2019 in 2020.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+