Mobilna specialno-pedagoška služba/ Utazó gyógypedagógusok munkája

Strokovne delavke naše šole izvajajo mobilno specialno-pedagoško službo, katera nudi dodatno strokovno pomoč in različne oblike individualne in skupinske pomoči učencem, ki so vključeni v redne oblike izobraževanja. Mobilno specialno-pedagoško službo izvajamo na osnovnih šolah in v vrtcih.

Delo mobilne specialne pedagoginje je usmerjeno v razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči učencem z učnimi težavami in razvojnimi motnjami.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami natančneje določa in omogoča izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v raznih izobraževalnih programih. Eden od teh je izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir, motenj v oddelku ali izven oddelka, v posebni skupini otrok, lahko pa tudi individualno.

Delo mobilnega učitelja zajema naslednja področja/ Az utazó gyógypedagógusok munkája a következő:

– neposredno delo z učenci, ki imajo težave na področju učenja in primanjkljaje v razvoju/közvetlen munka a tanulókkal, akik tanulási nehézségekkel küszködnek vagy fejlődési zavarban szenvednek,
– sodelovanje z učitelji/ együttműködés a tanárokkal,
– sodelovanje s starši/ együttműködés a szülőkkel,
– sodelovanje s šolsko svetovalno službo/ együttműködés az iskolai szaktanácsadó szolgálatával,

– sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami/ együttműködés a külső szakmai intézményekkel,
– sodelovanje v timih/ együttműködés a csoportmunkában,
– priprava in izvedba predavanj in delavnic za učitelje in starše/előadások előkészítése és kivitelezése, valamint workshopok a tanárok részére.

PODROČJA DELA IN NALOGE/MUNKATERÜLETEK ÉS FELADATOK

  DELOVNO PODROČJE
MUNKATERÜLET
DELOVNE NALOGE
FELADATOK
SODELAVCI
MUNKATÁRSAK
ROK
IDŐPONT
1.

Diagnostika OPVIP

Diagnosztika OPVIP

– analiza otrokovih izdelkov
– opazovanje otroka v razredu
– pregled otrokovih ocen (opisnih, številčnih)
– izvedba različnih testov: MBP B. Šalija,
– splošni preizkus govora,
– lateralnosti, telesne sheme in orientacije v prostoru,
– vizualne percepcije,
– slušnega razločevanja,
– grafomotoričnih sposobnosti,
– količinskih predstav,
-poznavanja matematičnih pojmov
učitelji, strokovni sodelavci, starši

vso šolsko leto

minden tanévben

2.

 Načrtovanje in izvajanje individualiziranih programov za OPVIP

Az egyénre szabott programok tervezése és kivitelezése az OPVIP részére

 – načrtovanje funkcijskih ter vsebinskih ciljev za posameznega otroka
– načrtovanje prilagoditev pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju, časovni razporeditvi pouka in drugo
– načrtovanje evalvacije dela
 učitelji, strokovni sodelavci, starši

 vso šolsko leto

minden tanévben

3.

 Individualno delo z otroki v razredu in izven njega

Egyéni munka a tanulókkal az osztályban és azon kivül

 – pomoč učencem z odločbo o usmeritvi, ki imajo specifične okrnjenosti na področjih branja, pisanja, računanja, motorike, jezika, pomnjenja, pozornosti in koncentracije…
– razvijanje otrokovih močnih področij
– premagovanje učnih težav
– uporaba individualiziranih oblik, metod poučevanja
– uporaba prilagojenih učnih pripomočkov in materialov
 učitelji, starši, strokovni sodelavci šole

 vso šolsko leto

minden tanévben

4.

 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV ZA OPVIP

AZ EGYÉNRE SZABOTT PROGRAMOK ELEMZÉSE AZ OPVIP RÉSZÉRE

 – sprotna
– ob zaključku redovalnega obdobja
– končna, letna
 učitelji, ravnatelj, strokovni delavci šole, starši

 vso šolsko leto

minden tanévben

5.

 SODELOVANJE NA STROKOVNEM TIMU ZA EVALVACIJO OTROKOVEGA NAPREDKA (IP)

KÖZREMŰKÖDÉS A SZAKMAI CSOPORTBAN A TANULÓ HALADÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN (IP)

 – timski sestanki za otroke z IP
– skupno načrtovanje prilagoditev pri organizaciji pouka, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka
– upoštevati minimalne standarde znanja za posameznega otroka
– skupno evalviranje otrokovega napredka
 učitelji, ravnatelj, strokovni delavci šole, starši

 vso šolsko leto

minden tanévben

6.

DELO S STARŠI

MUNKA A SZÜLŐKKEL

– individualni razgovori
– svetovanje
– sodelovanje
učitelji, vodstvo šole, strokovni delavci šole

vso šolsko leto

minden tanévben

7.

SODELOVANJE Z UČITELJI IN VZGOJITELJI V VRTCU

EGYÜTTMŰKÖDÉS A TANÁROKKAL ÉS ÓVONŐKKEL

– razgovori o učencih
– razgovori s starši o učni problematiki otrok
– oddelčne, problemske, pedagoške, redovalne konference, govorilne ure
vodstvo šole, strokovni delavci šole

vso šolsko leto

minden tanévben

8.

SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉVEL

– konference
– razgovori s starši in učenci v primeru učnih težav
– timski sestanki
ravnatelj, učitelji, strokovni delavci šole

vso šolsko leto

minden tanévben

9.

EVALVACIJA DELA

AZ ELVÉGZETT MUNKA ÉRTÉKELÉSE

– sprotna
– ob zaključku redovalnega obdobja
– končna, letna

vso šolsko leto

minden tanévben

10.

IZOBRAŽEVANJE

TOVÁBBKÉPZÉSEK

– na strokovnih seminarjih
– strokovni aktivi

vso šolsko leto

minden tanévben

11.

IDENTIFIKACIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V PRVI TRIADI

AZONOSULÁS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEKKEL AZ ELSŐ HARMADBAN

– sodelovanje z učiteljico 1. razreda
– po potrebi opazovanje v razredu
– aktivno spremljanje in opazovanje razvoja otrok v 2. in 3. razredu
učitelji 1. triade, strokovni delavci šole

vso šolsko leto

minden tanévben

12.

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI

EGYÜTTMŰKODÉS A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKKAL

– sodelovanje in posredovanje informacij
– sodelovanje pri načrtu pomoči
– sestanki in timi za posamezne učence
Zavod za šolstvo, Dispanzer za pedopsihiatrijo, Svetovalni center, Center za socialno delo,…

vso šolsko leto

minden tanévben

 

Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami/ Individuális és csoportos segítség a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak
Za bolj učinkovito prepoznavanje in načrtovanje pomoči posameznemu učencu z učnimi težavami, to heterogeno skupino težav delimo na nekaj podskupin. Te podskupine so:
– lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave,
– učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti,
– učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja,
– učne težave zaradi drugo jezičnosti ter socialno – kulturne drugačnosti,
– učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti,
– učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije,
– čustveno pogojene težave pri učenju,
– učne težave zaradi socialno ekonomske oviranosti.

Dodatna strokovna pomoč/ További szakmai segítség
Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in prilagojeni izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom morajo zagotavljati otrokom s posebnimi potrebami možnost, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo izobraževalni programi osnovnošolskega izobraževanja.

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke, se glede na vrsto posebnih potreb lahko dodeli dodatna strokovna pomoč.

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko dodeli dodatna strokovna pomoč. Dodatna strokovna pomoč se izjemoma dodeli tudi otrokom, ki so usmerjeni v druge vzgojno- izobraževalne programe. Le-ta obsega dejavnosti za pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj.

Otroci s posebnimi potrebami so (2. člen Zakona)
– slepi in slabovidni otroci,
– gluhi in naglušni otroci,
– otroci z govorno–jezikovnimi motnjami,
– gibalno ovirani otroci,
– dolgotrajno bolni otroci,
– otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
– otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
– otroci z avtističnimi motnjami.

Za učence, ki so usmerjeni v osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo pripravimo individualizirane programe dela. V strokovni skupini sodelujejo strokovni delavci šole in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. Starši morajo biti seznanjen z vsebino individualiziranega programa. (29. Člen Zakona o UOPP)

Pri pomoči učencem sodelujejo:
– učitelj pri pouku, dopolnilnem pouku in podaljšanem bivanju,
– šolska svetovalna služba,
– mobilni specialni pedagog,
– zunanje ustanove.

Pričakujemo, da bi:
– prepoznali naravo motenj ter pogoje pod katerimi otrok doseže najboljše rezultate,
– izbrali specifične metode dela in pomoči pri obvladovanju šolske snovi,
– razvili pri otroku občutek varnosti,
– pri večini učencev kompenzirali težave.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+