NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ-ja zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

Cilji NZP-ja je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev.

NPZ v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS-om lahko prostovoljno opravljajo učenci, ki obiskujejo 6. ali 9. razred prilagojenega programa z NIS-om.

NPZ v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS-om se v 6. razredu izvaja iz: slovenščine ali madžarščine in matematike.

NPZ v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS-om se v 9. razredu izvaja iz: slovenščine ali madžarščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga v skladu s 64. členom Zakona o osnovni šoli določi minister.

Do prilagojenega izvajanja NZP-ja so ne glede na vrsto izobraževalnega programa upravičeni učenci, ki so slepi in slabovidni, učenci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni, učenci z avtistično motnjo, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, so gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja ali čustvene in vedenjske motnje in imajo odločbo o usmeritvi.

Prilagojeno izvajanje NPZ-ja za učence s posebnimi potrebami omogoča učencem prilagojeno preverjanje, pri katerem lahko enakovredno izkažejo svoje znanje. Prilagojeno preverjanje znanja zajema podaljšani čas pisanja, prekinitve pisanja po potrebi (tudi prekinitve zvočnih posnetkov), opravljanje NPZ-ja s pomočnikom, poseben prostor opravljanja in prilagoditev opreme v prostoru.

Učenec s posebnimi potrebami lahko pri preverjanju uporablja različne posebne pripomočke: računalnik, računalnik z brajevo vrstico (pri matematiki tudi sintetizator zvoka), brajev pisalni stroj, prilagojeni pisalni pribor, označevalec besedila, prilagojeni pribor za geometrijo, folije za pozitivno risanje, folije koordinatnega sistema ipd.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+