PODALJŠANO BIVANJE/ NAPKÖZI TAGOZAT

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem.

V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje mora biti strokovno vodeno. Vsebovati mora naslednje elemente:

– samostojno učenje,

 sprostitveno dejavnost,

–  ustvarjalno preživljanje časa in

– prehrano.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev. V okviru splošnih ciljev podaljšanega bivanja je učencem potrebno zagotoviti; – vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje; – omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč; – omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti; – omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj; – omogočiti razumevanje pomena kakovostnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in skupne dosežke.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+