Posebni program vzgoje in izobraževanja/ Speciális nevelési-oktatási program

Posebni program vzgoje in izobraževanja poteka po prenovljenem 9-letnem vzgojno-izobraževalnem programu. Posebni program sledi ciljem in načelom sistemske in vsebinske prenove na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter posebnostim otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Cilji posebnega programa vzgoje in izobraževanja so:
– spodbujati otrokov razvoj na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju,
– navajati na skrb za zdravje in samostojno življenje,
– pridobivati osnovna znanja in spretnosti,
– navajati na čim bolj aktivno, delno samostojno vključevanje v okolje.

Trajanje izobraževanja/ Az oktatás időtartama
Učenec zaključi obvezno šolanje, ko obiskuje program na vsaki od prvih treh stopenj 3 leta.

Posebni program se deli na:

1. Obvezni del, ki traja 9 let.
Obvezni del vključuje tri stopnje in tako traja tri krat po tri leta. Vsaka stopnja namreč traja tri leta:
– na prvo stopnjo je učenec vključen 1., 2. in 3. leto šolanja,
– na drugo stopnjo je učenec vključen 4., 5. in 6. leto šolanja,
– na tretjo stopnjo je učenec vključen 7., 8. in 9. leto šolanja.

2. Obvezni del z možnostjo podaljšanja, ki traja največ tri leta
Vključuje četrto stopnjo posebnega programa. Po Zakonu o OŠ ima učenec možnost vključitve na četrto stopnjo, v katero je učenec vključen 10., 11. in 12. leto šolanja.

3. Nadaljevalni (za učence neobvezni), ki traja največ tri leta.
Vključuje peto stopnjo. Na peto stopnjo je učenec vključen 13., 14., in 15. leto šolanja.

4. Učenje za življenje in delo, ki traja največ pet let.
Učenec se lahko na osnovi dosežene stopnje razvoja ali ugotovljene nadaljnje smotrnosti usposabljanja, po zaključeni peti stopnji programa vključi tudi v Učenje za življenje in delo.

Preverjanje in ocenjevanje/ Tudásfelmérés és osztályozás
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se napredek učenca ocenjuje z opisnimi ocenami. Učenec napreduje po operativnih ciljih iz individualiziranega programa.
Učencu se ob koncu šolskega leta izda potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih področjih.

Podaljšanje izobraževanja za učence s posebnimi potrebami/ A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának meghosszabbítása
Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja in so izpolnili osnovnošolsko obveznost, lahko nadaljujejo izobraževanje v posebnem programu še največ enajst let, vendar največ do 26. leta starosti.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+