Posebni program vzgoje in izobraževanja/ Speciális nevelési-oktatási program

Posebni program je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 162. seji dne 13. 2. 2014. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014.

Izhodišče programa je, da gre pri vzgoji in izobraževanju otrok in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju za izrazito specialni pedagoško-andragoški proces. Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju zaradi posebnosti te motnje za svoj osebni razvoj potrebujejo neprestano stimulacijo. Posebnost te motnje se v procesu učenja kaže predvsem v:

– zmanjšanih intelektualnih sposobnostih,

– znižani motivacijski sferi,

– pomanjkanju elementov samoaktivnosti,

– manjši potrebi po samopotrjevanju,

– slabši intencionalni usmerjenosti.

Njihovo šolanje zaradi močno upočasnjenega razvoja poteka drugače.

Posebni program sledi ciljem in načelom sistemske in vsebinske prenove na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter (zgoraj navedenim) posebnostim otrok, mladostnikov in odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju.

Trajanje izobraževanja/Az oktatás időtartama

Izobraževanje v posebnem programu se deli na več delov, in sicer na:

– obvezni del, ki traja 9 let,

– nadaljevalni (za učence neobvezni) del, ki traja največ tri leta,

– učenje za življenje in delo – VŽD.

 

Preverjanje in ocenjevanje/Tudásfelmérés és osztályozás

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se napredek učenca ocenjuje z opisnimi ocenami. Učenec napreduje po operativnih ciljih iz individualiziranega programa.

Učencu se ob koncu šolskega leta izda potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih področjih.

Uspešno dokončanje devetega razreda/A kilencedik osztály eredményes befejezése

Učencem, ki so končali posebni program vzgoje in izobraževanja, se izda zaključno potrdilo z opisno oceno dosežkov učenca.

Podaljšanje izobraževanja za učence s posebnimi potrebami/A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának meghosszabbítása

Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja in so izpolnili osnovnošolsko obveznost, lahko nadaljujejo izobraževanje v posebnem programu še največ enajst let, vendar največ do 26. leta starosti (Zakon o OŠ).

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+