Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom/ Alacsonyabb követelményszintű oktatási program

Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se izvajata prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program.

V okviru prenove programov vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja otrok s posebnimi potrebami, izvajamo prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom po učnih načrtih za devetletno osnovno šolo. V njih so posodobljeni cilji oziroma vsebine. Cilji posegajo na različna področja učenčevega razvoja (čustvenega, socialnega, spoznavnega, moralnega, gibalnega). Učenci vzgojno-izobraževalne vsebine pridobivajo skozi zanimive spoznavne postopke in dejavnosti, ki naredijo pouk raznolik in zanimiv, hkrati pa so znanja, ki jih usvojijo, čim bolj življenjska in uporabna. Vsebujejo različne metode in oblike poučevanja, poudarek pa je na eksperimentalnem in problemskem učenju. Učni načrti so pripravljeni tako, da ostaja učiteljem in učencem še dovolj časa za ponavljanje in utrjevanje snovi, za pogovore in vzpostavljanje pristnejšega stika med učiteljem in učencem.

Vstop v osnovno šolo/ Iskolakezdés

Otroci so pri vstopu v prvi razred (tako kot v večini evropskih držav) stari približno 6 let. Zanje so vzgojno-izobraževalne vsebine še posebej prilagojene. Skozi igro in zanimive vsebine pridobivajo veščine in znanja.

Novosti v prvem razredu devetletke/ Újdonságok a kilencéves általános iskola első osztályában

– zagotovljeno spremstvo na poti v šolo in domov – šola bo zagotovila prevoz s kombijem, v kolikor bo to potrebno,
– posebna skrb za prometno varnost v okolici šole,
– organizirano jutranje varstvo in podaljšano bivanje,
– prilagojeni prostorski pogoji,
– dolžina ure ni predpisana, brez zvonjenja,
– učiteljica spremlja učence skozi celo prvo triletje,
– timsko načrtovanje in delo učiteljev,
– za vse predmete so sprejeti novi učni načrti, ki upoštevajo razvojno stopnjo učencev in način učenja, primeren za otroke pri 6-ih letih starosti.

Trajanje izobraževanja/ Az oktatás időtartama

Izobraževanje traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna obdobja:
– prvo obdobje traja od 1. do 3. razreda,
– drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda,
– tretje obdobje traja od 7. do 9. razreda.

Preverjanje in ocenjevanje/ Tudásfelmérés és osztályozás

V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v 1., 2. in 3. razredu osnovne šole učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 4. do 9. razreda pa s številčnimi ocenami. Če učenec pri posameznih predmetih prehaja v izobraževalni program osnovne šole, se njegovo znanje pri teh predmetih ocenjuje v skladu s prvim odstavkom tega člena.

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se napredek učenca ocenjuje z opisnimi ocenami.

Nacionalno preverjanje znanja/ Országos tudásfelmérés

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preizkusom znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Za učence, ki se izobražujejo po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, je nacionalno preverjanje znanja prostovoljno, opravljajo ga prijavljeni učenci. Ob koncu drugega obdobja šola nacionalno preverjanje znanja izvede iz slovenščine oziroma madžarščine in matematike, ob koncu tretjega obdobja pa iz slovenščine oziroma madžarščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Tuji jezik/ Idegen nyelv

V osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom se učenci učijo tuji jezik v 7., 8. in 9. razredu – v naši osnovni šoli nemščino.

Izbirni predmeti/ Választható tantárgyak

Izbirni predmeti v nižjem izobrazbenem standardu so: kmetijska dela, obdelava gradiv (les, umetne snovi, kovine), šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport, likovno snovanje, načini prehranjevanja, računalništvo, ljudski plesi, ples, gledališki klub.

Na naši šoli učencem ponujamo dva izbirna predmeta: ples in šport za zdravje.

Uspešno dokončanje devetega razreda/ A kilencedik osztály eredményes befejezése

Učenec uspešno zaključi 9. razred, če je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih.

Podaljšanje izobraževanja za učence s posebnimi potrebami/ A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának meghosszabbítása

Podaljšano izobraževanje za učence s posebnimi potrebami je opredeljeno v Zakonu o osnovni šoli, in sicer v 75. členu. Njegova vsebina pa se glasi:

Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom in so izpolnili osnovnošolsko obveznost ter se ne vključijo v programe srednješolskega izobraževanja, lahko ne glede na določilo prvega odstavka 55. člena tega zakona nadaljujejo izobraževanje v osnovni šoli še največ tri leta in obdržijo status učenca.

Podaljšanje statusa učenca natančneje opredeljuje 55. člen Zakona o OŠ, kjer je zapisano, da učenec, ki v devetih letih ni končal osnovnošolskega izobraževanja, sme nadaljevati šolanje še dve leti in tako obdrži status učenca. Šola učenca in njegove starše posebej seznani s pravico do podaljšanega statusa.

Če učenec, ki ima podaljšan status, z neprimernim odnosom ovira vzgojno-izobraževalno delo, lahko ravnatelj na predlog učiteljskega zbora ne glede na določilo prvega odstavka tega člena med šolskim letom oziroma ob koncu šolskega leta odloči, da je učenec izključen iz te osnovne šole.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+