Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom/ Alacsonyabb követelményszintű oktatási program

Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se izvajata prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za DOŠ in posebni program vzgoje in izobraževanja.

V okviru prenove programov vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja otrok s posebnimi potrebami izvajamo prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom po učnih načrtih za devetletno dvojezično osnovno šolo. V njih so posodobljeni cilji oziroma vsebine. Cilji segajo na različna področja učenčevega razvoja (čustvenega, socialnega, spoznavnega, moralnega, gibalnega). Učenci vzgojno-izobraževalne vsebine pridobivajo skozi zanimive spoznavne postopke in dejavnosti, ki naredijo pouk raznolik in zanimiv, hkrati pa so znanja, ki jih usvojijo, čim bolj življenjska in uporabna. Vsebujejo različne metode in oblike poučevanja, poudarek pa je na eksperimentalnem in problemskem učenju. Učni načrti so pripravljeni tako, da ostaja učiteljem in učencem še dovolj časa za ponavljanje in utrjevanje snovi, za pogovore in vzpostavljanje pristnejšega stika med učiteljem in učencem.

Od šolskega leta 2014/15 naprej se v programu NIS v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju uvaja timski pouk dveh učiteljev pri poučevanju jezikov in vseh ostalih predmetov v sodelovanju in usklajevanju s pristojnimi na MIZŠ.

Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja omogočata prilagoditev predmetnika in UN, trajanje, napredovanje in pogoje za dokončanje izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok).

Vstop v osnovno šolo/Iskolakezdés

Otroci so pri vstopu v prvi razred (tako kot v večini evropskih držav) stari približno 6 let. Zanje so vzgojno-izobraževalne vsebine še posebej prilagojene. Skozi igro in zanimive vsebine pridobivajo veščine in znanja.

Večina naših učencev prihaja k nam v višjih razredih.

Vrtec, šola oz. zavod mora po vključitvi otroka s PP izdelati individualizirani program vzgoje in izobraževanja, v katerem se podrobneje določijo oblike dela, način izvajanja DSP, fizična pomoč, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka. Strokovna skupina za pripravo in spremljanje izvajanja IP, ki jo imenuje ravnatelj, med šolskim letom spremlja izvajanje ciljev, dejavnosti, prilagoditev, ki so zapisani v IP, ga prilagaja ter ob koncu šolskega leta preveri njegovo realizacijo. Prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju, časovni razporeditvi pouka izvajajo vsi strokovni delavci v skladu z IP.

Starši morajo z vsebino IP biti seznanjeni (Zakon o Usmerjanju otrok s PP).

Trajanje izobraževanja/Az oktatás időtartama

Izobraževanje traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna obdobja:

  • prvo obdobje traja od 1. do 3. razreda,
  • drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda,
  • tretje obdobje traja od 7. do 9. razreda.

Preverjanje in ocenjevanje/Tudásfelmérés és osztályozás

V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v 1., 2. in 3. razredu osnovne šole učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi, od 4. do 9. razreda pa s številčnimi ocenami.

Nacionalno preverjanje znanja/Országos tudásfelmérés

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preizkusom znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Za učence, ki se izobražujejo po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, je nacionalno preverjanje znanja prostovoljno, opravljajo ga prijavljeni učenci. Ob koncu drugega obdobja šola nacionalno preverjanje znanja izvede iz slovenščine oziroma madžarščine in matematike, ob koncu tretjega obdobja pa iz slovenščine oziroma madžarščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. V tem šolskem letu bo tretji predmet naravoslovje.

Nacionalno preverjanje znanja se izvede praviloma v mesecu maju. Koledar izvedbe nacionalnega preverjanja znanja/Az országos tudásfelmérés kivitelezésének naptárja izdaja MIZŠ in je dostopen na spletni strani RIC-a (Republiški izpitni center).

Tuji jezik/Idegen nyelv

V prilagojenem izobraževalnem programu  z nižjim izobrazbenim standardom se učenci pri nas učijo tuji jezik v 7., 8. in 9. razredu – v naši osnovni šoli nemščino.

Ob vsem tem v okviru interesne dejavnosti umeščamo tudi učenje angleščine, za kar se odloča vedno več učencev.

Izbirni predmeti/Választható tantárgyak

Poleg obveznih predmetov OŠ za učence 7., 8. in 9. razreda, ki so usmerjeni v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, se izvaja tudi pouk iz izbirnih predmetov. Učenec izbere eno uro pouka izbirnega predmeta tedensko (Zakon o OŠ).

Izbirni predmeti v nižjem izobrazbenem standardu so: kmetijska dela, obdelava gradiv (les, umetne snovi, kovine), šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport, likovno snovanje, načini prehranjevanja, računalništvo, ljudski plesi, ples, gledališki klub.

Na naši šoli se izvajata izbirna predmeta: šport za zdravje in računalništvo.

Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka neobveznih izbirnih predmetov (Zakon o OŠ).

Uspešno dokončanje devetega razreda/A kilencedik osztály eredményes befejezése

Učencem, ki se izobražujejo po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, od 1. do 3. razreda osnovna šola izda spričevala z opisnimi, učencem od 4. do 9. razreda pa s številčnimi ocenami. Učenec uspešno zaključi 9. razred, če je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih.

Učencem, ki so končali prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, se v zaključno spričevalo vpišejo ocene iz 9. razreda.

Učencu, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa končal osnovnošolskega izobraževanja, osnovna šola izda potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.

Podaljšanje izobraževanja za učence s posebnimi potrebami/A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának meghosszabbítása

Podaljšano izobraževanje za učence s posebnimi potrebami je opredeljeno v Zakonu o osnovni šoli, in sicer v 75. členu. Njegova vsebina pa se glasi:

»Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom in so izpolnili osnovnošolsko obveznost ter se ne vključijo v programe srednješolskega izobraževanja, lahko ne glede na določilo prvega odstavka 55. člena tega zakona nadaljujejo izobraževanje v osnovni šoli še največ tri leta in obdržijo status učenca.

Podaljšanje statusa učenca natančneje opredeljuje 55. člen Zakona o OŠ, kjer je zapisano, da učenec, ki v devetih letih ni končal osnovnošolskega izobraževanja, sme nadaljevati šolanje še dve leti in tako obdrži status učenca. Šola učenca in njegove starše posebej seznani s pravico do podaljšanega statusa.

Če učenec, ki ima podaljšan status, z neprimernim odnosom ovira vzgojno-izobraževalno delo, lahko ravnatelj na predlog učiteljskega zbora ne glede na določilo prvega odstavka tega člena med šolskim letom oziroma ob koncu šolskega leta odloči, da je učenec izključen iz te osnovne šole.«

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+