Projekt UNESCO

Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

 • Učiti se, da bi vedeli!
 • Učiti se delati!
 • Naučiti se živeti skupaj!
 • Učiti se biti!
 1. Temeljni skupni cilji v šolskem letu 2018/2019:
 • razvijali bomo odprtost in spodbujanje k sožitju,
 • v vzgojno-izobraževalno delo bomo vključevali štiri Delorsove stebre učenja,
 • pri vzgojno-izobraževalnem delu bomo obravnavali in učence učili UNESCO teme:
 • Globalno državljanstvo,
 • Kristalografija,
 • Mir in človekove pravice,
 • Medkulturno učenje in kulturna dediščina,
 • Izobraževanje za trajnostni razvoj.

Cilji naše šole:

 • pridobiti nacionalni status v UNESCO ASPnet Slovenija,
 • skrbeli bomo za vključevanje UNESCO vsebin v LDN šole,
 • sodelovali bomo pri nacionalnih projektih,
 • predvajali bomo UNESCO himno, urejali UNESCO oglasno desko, predstavljali dejavnosti

UNESCO šole na spletni strani šole,

 • udeležili se bomo UNESCO seminarja,
 • razvijali bomo solidarnost in prostovoljne aktivnosti znotraj šole, v domačem kraju,
 • sodelovali bomo z drugimi šolami v ASPnet mreži.
 1. Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASPnet šole – katere teme/vsebine boste poglabljali?

Poglabljali bomo teme:

 • Aktivnosti in vzgoja učencev za odpravo vseh oblik izključevanja, diskriminacije in nestrpnosti,
 • krepitev vzgoje za strpnost in nenasilno reševanje konfliktov,
 • ozaveščanje o človekovih pravicah v teoriji in praksi, spodbujanje občutljivosti učencev glede njihovih pravic in odgovornosti ter pravic drugih,
 • poglabljanje znanja, razumevanja in spoštovanja drugih kultur,
 • omogočanje, da se naučijo več o lastni kulturi in da poglobijo svoje kulturne korenine ter utrdijo svojo identiteto (učenci predstavijo svojo kulturo, bodisi slovensko, madžarsko ali romsko, na šolskih prireditvah ter prireditvah v lokalnem okolju),
 • medkulturno učenje in skrb za naravno in kulturno dediščino (projekt Platforma raznolikosti, Po poti kulturne in naravne dediščine).
 1. Obeleževanje mednarodnih dnevov, tednov in let:

Posebej bomo obeležili:

 • Svetovni dan učiteljev, 5. oktober
 • Dan boja proti AIDS-u, 1. december
 • Svetovni dan knjige, 23. april
 • Svetovni dan strpnosti, 16. november
 • Svetovni dan človekovih pravic, 10. december
 • Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta, 27. januar

Ostale dneve bomo vključevali v učni proces skozi vzgojno-izobraževalne cilje

 • Mednarodni dan starejših oseb, 1. oktober (obisk učencev v Domu starejših občanov ob dnevu odprtih vrat),
 • Svetovni dan hrane, 16. oktober,
 • Mednarodni dan za odpravo revščine, 17. oktober,
 • Mednarodni dan strpnosti, 16. november,
 • Svetovni dan otrokovih pravic, 20. november,
 • Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami, 3. december,
 • Mednarodni dan maternega jezika, 21. februar,
 • Mednarodni dan žena, 8. marec,
 • Svetovni dan voda, 22. marec,
 • Svetovni dan zdravja, 7. april,
 • Svetovni dan knjige in založništva, 23. april,
 • Dan sonca, 3. maj,
 • Mednarodni dan družin, 15. maj
 1. Udeležba v nacionalnih projektih:
 • Po poti kulturne in naravne dediščine (OŠ Turnišče)
 • Platforma raznolikosti (OŠ Fokovci),
 • Učna ura v Sinagogi (pilotni projekt DOŠ I Lendava),
 • UNESCO VRTIČKI: »V sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano zdravo.« (OŠ Zreče)
 • Moder stol – nekdo misli nate (OŠ Maksa Pleteršnika Pišece)
 • Kapljice življenja: gibanje (OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec).

Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti:

 • na področju prostovoljstva bomo zbirali zamaške in papir,
 • obiskali bomo starejše ljudi v Domu starejših občanov Lendava,
 • sodelovali bomo s starejšimi občani,
 • razvijali in spodbujali bomo pomoč med učenci.

Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno skupnostjo, občino, institucijami):

Sodelovali bomo:

 • s starši na skupnih roditeljskih sestankih in šolskih prireditvah,
 • z Občino Lendava,
 • z Zdravstvenim domom Lendava,
 • s Policijsko postajo Lendava
 • Geoterm Lendava
 • Leo Klub Lendava
 • z Domom starejših občanov Lendava,
 • z Društvom upokojencev,
 • s Karitasom Črenšovci,
 • s turističnim društvom,
 • s podjetjem Lek,
 • s Knjižnico Lendava,
 • z osnovno šolo v Lentiju (Madžarska),
 • s Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec (Hrvaška).

 Načrtovano sodelovanje v mreži in središču:

 • aktivno bomo sodelovali v nacionalnih projektih šol našega središča,
 • povezovali se bomo s šolami središča ob obeleževanju svetovnih in mednarodnih dnevov (Lendava, Sinagoga – Mednarodni dan spomina na holokavst (27. januar), delavnice na OŠ Turnišče ob dnevu OZN, skupni prevoz na izobraževanje za koordinatorje 16. in 17. 11. 2018 v Piranu),
 • izmenjevali bomo izkušnje med koordinatorji v mreži,
 • udeleževali se bomo seminarjev in sestankov v središču (1. srečanje: 5. 9. 2018 – OŠ Odranci in še druga srečanja, ki bodo organizirana v šolskem letu 2018/19.)

Koordinatorici projekta sta Karina Sekereš in Manuela Sabo

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+