Select Page

Projekt UNESCO

Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Naučiti se živeti skupaj!
  • Učiti se biti!

1. Temeljni cilji v šolskem letu 2016/2017: 

Razvijali bomo odprtost in spodbujanje k sožitju,

  • v vzgojno-izobraževalno delo bomo vključevali štiri Delorsove stebre učenja,
  • pri vzgojno-izobraževalnem delu bomo obravnavali in učence učili UNESCO teme:
  • Globalno državljanstvo
  • Kristalografija
  • Mir in človekove pravice
  • Medkulturno učenje in kulturna dediščina
  • Izobraževanje za trajnostni razvoj.

2. Cilji naše šole:

  • skrbeli bomo za vključevanje UNESCO vsebin v LDN šole,
  • sodelovali bomo pri nacionalnih projektih,
  • predvajali bomo Unesco himno, urejali Unesco oglasno desko, predstavljali dejavnosti Unesco šole na spletni strani šole,
  • udeležili se bomo Unesco seminarja,
  • razvijali bomo solidarnost in prostovoljne aktivnosti znotraj šole, v domačem kraju,
  • sodelovali bomo z drugimi šolami v ASPnet mreži.

Poglabljali bomo teme:

  • Mir in človekove pravice
  • Medkulturno učenje in kulturna dediščina
  • aktivnosti in vzgoja učencev za odpravo vseh oblik izključevanja, diskriminacije in nestrpnosti;
  • krepitev vzgoje za strpnost in nenasilno reševanje konfliktov;
  • ozaveščanje o človekovih pravicah v teoriji in praksi, spodbujanje občutljivost učencev glede njihovih pravic in odgovornosti ter pravic drugih;
  • srečanje UNESCO ASP mreže Slovenije ob Dnevu človekovih pravic
  • poglabljanje znanja, razumevanja in spoštovanja drugih kultur;
  • omogočanje, da se naučijo več o lastni kulturi in da poglobijo svoje kulturne korenine ter utrdijo svojo identiteto (učenci predstavijo svojo kulturo, bodisi slovensko, madžarsko ali romsko, na šolskih prireditvah ter prireditvah v lokalnem okolju);
  • medkulturno učenje in skrb za naravno in kulturno dediščino ( projekt Platforma raznolikosti, Vzgajamo zelišča »V starem iščem novo«

3. Obeleževanje mednarodnih dnevov, tednov in let:

Posebej bomo obeležili:

  • Svetovni dan učiteljev, 5. oktober
  • Svetovni dan boja proti AIDS-u, 1. december,
  • Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, 23. april,
  • Mednarodni dan spomina na holokavst, 27. januar.

4. Udeležba v nacionalnih projektih:

  • Vzgajamo zelišča »V starem iščem novo« (OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, PŠ »Rudolfa Maistra« Unec),
  • Platforma raznolikosti (OŠ Fokovci),
  • Dan človekovih pravic (prireditev v Koloseju Ljubljana).

5Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti:

  • na področju prostovoljstva bomo zbirali zamaške in papir,
  • obiskali bomo starejše ljudi v Domu starejših občanov Lendava,
  • sodelovali bomo s starejšimi občani,
  • razvijali in spodbujali bomo pomoč med učenci.

6. Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno skupnostjo, občino, institucijami):

Sodelovali bomo:

  • s starši na skupnih roditeljskih sestankih in šolskih prireditvah,
  • s starši skozi dejavnost »Starši staršem«
  • z občino Lendava,
  • z Zdravstvenim domom Lendava,
  • s planinskim društvom Lendava,
  • s Policijsko postajo Lendava
  • z Domom starejših občanov Lendava,
  • z Društvom upokojencev,
  • s Karitasom Črenšovci,
  • s turističnim društvom,
  • s podjetjem Lek,
  • z Lions klubom Lendava,
  • s Knjižnico Lendava,
  • z osnovno šolo v Lentiju (Madžarska),
  • s Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec (Hrvaška).

7. Načrtovano sodelovanje v mreži in središču:

  • aktivno bomo sodelovali v nacionalnih projektih šol našega središča,
  • povezovali se bomo s šolami središča ob obeleževanju svetovnih in mednarodnih dnevov (skupni prevozi: Ljubljana – Dan človekovih pravic (16. december 2016); Lendava, Sinagoga – Mednarodni dan spomina na holokavst (27. januar)),
  • izmenjavali bomo izkušnje med koordinatorji v mreži,
  • udeleževali se bomo seminarjev in sestankov v središču (1. srečanje: september 2016 – OŠ Kapela: načrtovanje plana dela; 2. srečanje: november 2016 – Negova;   3. srečanje: 3. julij 2017 – DOŠ I, organizacija dela, novosti, poročilo).

 

Koordinatorici projekta sta Karina Sekereš in Manuela Sabo

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+