Projekt Zdravje /Az Egészség projekt

Kot vsa prejšnja leta bomo tudi letos na naši šoli projekt »Zdravje« zastavili v najširšem pomenu besede zdravja, kot ga opredeljuje svetovna zdravstvena organizacija: »Zdravje je stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali napake.« Tako bodo v ustvarjanje vsesplošnega blagostanja in zdravstveno prevencijo na vseh ravneh vključeni vsi strokovni in tehnični uslužbenci zavoda, vsi učenci in učenke DOŠ II Lendava ter njihovi starši, skrbniki. Izvajanje projekta »Zdravje« bo potekalo v izvedbi strokovnih delavcev DOŠ II Lendava v sodelovanju s številnimi zunanjimi inštitucijami in strokovnjaki. Pri načrtovanju projekta bomo tako izhajali iz najširše opredelitve pojma zdravje, ki zajema skrb za ohranjanje telesnega zdravja preko zagotavljanja zadostnega telesnega gibanja in primerne zdrave prehrane, skrb za duševno zdravje, skrb za negovanje starih in vzpostavljanje novih kvalitetnih socialnih stikov, skrb za čim boljšo integracijo v lokalno skupnost ter ne nazadnje tudi skrb za prometno varnost.

CILJI PROJEKTA:

–             Skrb za telesno zdravje preko zagotavljanja ustrezne zdrave prehrane in ustrezne mere aerobnega in anaerobnega gibanja za vse učence, učenke ter za vse uslužbence zavoda,

–             skrb za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja vseh uslužbencev zavoda, vseh učencev, učenk ter njihovih staršev preko raznolikih dejavnosti tekom leta,

–             skrb za ohranjanje in izgradnjo pristnih, podpornih socialnih stikov na makro ravni, s povezovanjem našega zavoda z raznimi zavodi in podjetji v okviru sodelovanja z lokalno skupnostjo,

–             osveščanje o pomenu integracije otrok s posebnimi potrebami v družbo za razvoj zdrave, tolerantne in socialno osveščene družbe, na ravni raznolikega sodelovanja z lokalno skupnostjo,

–             skrb za ohranjanje in izgradnjo pristnih, podpornih socialnih odnosov na mikro ravni, v sklopu notranjega delovanja zavoda, s poudarkom na izgradnji pozitivne šolske in delovne klime,

–             osveščanje o pomenu telesnega in duševnega zdravja preko sodelovanja z zunanjimi inštitucijami,

–             skrb za prometno varnost in sodelovanje v oblikovanju celostne prometne strategije občine Lendava ter izdelava smernic za varno premikanje otrok, uslužbencev zavoda,

–             razvijanje vrednot, odgovornosti in spoštovanja v celotni šolski skupnosti,

–             učenje socialnih in komunikacijskih veščin,

–             razvijanje pozitivne samopodobe učencev,

–             učenje prepoznavanja in izražanja čustev (lastnih in tujih),

–             sprostitvena vzgoja.

Učencem bomo v okviru projekta Zdravje 2018-2019 nudili razne gibalne delavnice v okviru rekreativnih odmorov. Našo športno ponudbo bomo razširili z

  • Igranjem frizbee golfa
  • Uvedbo balinajna med rekreativnimi odmori in v okviru uro gibanja in športne vzgoje pri oddelkih OVI
  • Izvedbo joge za otroke v okviru rekreativnih odmorov
  • Uvedbo občasnih kolesarjenj tokom šolskega leta za višje letnike
  • Izvajanjem gibalne terapije tokom rekreativnih odmorov
  • Izvedbo rednih tedenskih pohodov tokom rekreativnih odmorov
  • Udeležbo v programu kajak kanu za starejše učence

Nosilca projekta: Árpád Fodor, Spomenka Juretič

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+