Projekt Zdravje /Az Egészség projekt

Projekt »Zdravje« na naši šoli peljemo že nekaj let z namenom kvalitetnejšega življenja naših učencev.

Az »Egészség« című projekt iskolánkon már néhány éve működik azzal a céllal, hogy növeljünk a gyermekek életminőségén.

Pri načrtovanju smo izhajali iz potreb in želja naših učencev, letnega delovnega načrta šole, vizije šole, upoštevali smo nekaj smernic projekta Zdrav življenjski slog.

A tervezésnél a gyermekek szükségleteit és kívánságait, az Éves munkatervet, az iskola vizióját, valamint az Egészséges életmód elmevezésű projekt iránymutatásait vettük figyelembe.

K sodelovanju bomo povabili tudi zunanje sodelavce: Nacionalni inštitut za javno zdravje – območna enota Murska Sobota, podjetje Salvus, podjetje Lek, dijake DSŠ Lendava, Društvo upokojencev, Društvo invalidov, lokalna skupnost.

Együttműködnek velünk: Nacionalni inštitut za javno zdravje – območna enota Murska Sobota, a Salvus vállalat, a Lek vállalat, A Lendvai KKI diákjai, A Nyugdíjasok Egyesülete, A Munkarokkantak Községközti Egyesülete, helyi közösség.

Projektni tim/Projektcsoport:

Árpád Fodor, Sara Juretič, učitelja športa-sporttanárok, Samo Vučak

Cilji projekta/ A projekt céljai:

– skrb za zdravje: zdravo prehrano, gibanje in duševno zdravje /Gondoskodás az egészségről: egészséges táplálék, mozgás és lelki egészség,

– prepoznavanje in izražanje čustev (lastnih in tujih) / az érzelmek felismerése és kifejezése (saját és mások),

– sprostitvena vzgoja / relaxáló oktatás,

– razvijanje pozitivne samopodobe učencev /a tanulók pozitív énkép kialakítása,

– učenje socialnih in komunikacijskih veščin / szociális és kommunikációs készségek tanulása,

– razvijanje vrednot odgovornost in spoštovanje/ felelősség és tisztelet fejlesztés.

Vsebine projekta in naloge članov tima/ A projekt tartalma és a csoportvezetők feladata:

Árpád Fodor, Sara Juretič: gibanje-mozgás: športni dnevi-sportnapok, rekreativni odmori-rekreációs szünetek, »fer play« tekmovanja- „fer play” versenyek, športna srečanja za učitelje- sporttalálkozók a tanárok részére, skrb za telesno zdravje- gondoskodás a testi egészségről, sprostitev-relaxálás

Spomenka Juretič: razredne ure- osztályfőnöki órák, socialne igre-szociális játékok, individualni pogovori-egyéni beszélgetések, Semafor čustev-Érzelmi jelzőlámpa

Valentina Zadravec: pogovorna srečanja učencev »Prstan zaupanja«, srečanja s starši »Starši staršem«, sprostitvena vzgoja / társalgási találkozók a tanulók számára „Bizalom gyűrű”, szülői találkozók „Szülők szülőknek”, relaxáló oktatás

Roberta Turk: vodenje, koordinacija, sklicevanje sestankov, sestava jedilnikov, projekt »Shema šolskega sadja in zelenjave«, Tradicionalni slovenski zajtrk, spremljanje in prijava natečajev / vezetés, az ülések összehívása, az étlapok összeállítása, „Iskolagyümölcs program”vezetése, a Hagyományos szlovén reggeli, a versenyek követése és bejelentkezések.

Pomembnejši dnevi/Fontosabb napok:

3. 10. svetovni dan otrok/ A gyermekek világnapja

5.10. svetovni dan učiteljev/ A pedagógusok világnapja

10.10. svetovni dan duševnega zdravja- A Lelki Egészség Világnapja

16.10. svetovni dan hrane/ Az étel világnapja

20.11. tradicionalni slovenski zajtrk/ Hagyományos szlovén reggeli

1.12. svetovni dan aidsa/ Az aids világnapja

7.4. svetovni dan zdravja/ Az egészség világnapja

10.5. svetovni dan gibanja/ A mozgás világnapja

31.5. svetovni dan športa, svetovni dan brez tobaka/ A sport világnapja, Dohányzásmentes világnap

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+