Razvijanje odgovornosti / Felelősség fejlesztés

ŠOLSKI PROJEKT: RAZVIJANJE ODGOVORNOSTI PRI UČENCIH S POSEBNIMI POTREBAMI

Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki razvijajo odgovornost pri učencih s posebnimi potrebami in sicer: Mi zmoremo, Starši staršem, Prstan zaupanja. Aktivnosti bomo izvajali v sodelovanju s starši in širšim družbenim okoljem. Vse tri oblike dela smo razvili v okviru inovacijskega projekta Razvijanje odgovornosti pri učencih s posebnimi potrebami in so bile pri učencih, starših in v okolju dobro sprejete.

V okviru projekta bo na strokovni ravni poudarek na formativnem spremljanju procesa učenja. Opredelimo ga lahko kot pedagoški dialog, v katerem učitelj in učenec soglasno spremljata, kontrolirata in usmerjata razvoj učenja posameznika. Cilj je izboljšanje učnega učinka v procesu učenja in čim bolj realna in korektna končna ocena oz. vrednotenje naučenega (Komljanc, 2008).

a) Starši staršem/ Szülők szülőknek

Opis dejavnosti/ A tevékenység leírása:

Starši pogosto iščejo informacije, kako pomagati svojemu otroku, ga bolje razumeti, kam se obrniti po pomoč v stiski. Zato staršem ponujamo možnost vključitve v skupino za samopomoč, kjer si lahko izmenjajo informacije, hkrati pa le-te dobijo od staršev, ki imajo že veliko izkušenj in tudi nekaterih učiteljev in zunanjih strokovnjakov.

Cilj dejavnosti/ A tevékenység céljai:

– staršem omogočiti neformalna srečanja z možnostjo razgovora in strokovne podpore,

–  staršem nuditi informacije, ki bi jih želeli sami izvedeti.

Predlog srečanj/ Javaslatok a találkozókra:

ČAS/ IDŐPONT VSEBINA/ TARTALOM
september ni srečanja, starši sodelujejo pri IP-jih
oktober ni srečanja, starši sodelujejo v aktivnostih ob tednu otroka in na Dnevu odprtih vrat
november gibalne urice
december ni srečanja, starši so vabljeni na božično-novoletno proslavo
januar gibalne urice
februar na pobudo staršev
marec ni srečanja, starši sodelujejo pri prireditvi »Mi zmoremo«
april komunikacija z otrokom s posebnimi potrebami
maj podprta komunikacija
junij ni srečanja, starši so vabljeni na zaključno prireditev

b) Prstan zaupanja/ A bizalom gyűrűje

KRAJ: Lendava

ČAS: celo šolsko leto

NOSILCI: posamezni oddelki

Opis dejavnosti/ A tevékenység leírása:

Je mesečno srečanje vseh učencev in učiteljev, ki ga v okviru razrednih ur pripravi en oddelek. Lahko je pogovor vseh o določeni temi, lahko se obeležujejo kakšni pomembni dnevi v mesecu.

Cilj dejavnosti/ A tevékenység céljai:

– urjenje veščin načrtovanja določenega dogodka,

– krepitev močnih področij učencev,

– krepitev pozitivne samopodobe,

– urjenje veščin razgovora, argumentiranja.

PRSTAN ZAUPANJA/ A BIZALOM GYŰRŰJE

MESEC/ HÓNAP ODDELEK/ TAGOZAT
Oktober OVI B
December OVI A
Januar PB PPVI
Februar 2., 4. razred
Marec 5., 6. razred
April 7., 8., 9. razred (Dan zemlje)

 

Projektni tim/ Projektcsoport: Spomenka Juretič, Sara Juretič, ravnateljica in razširjeni šolski projektni tim

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+