Roditeljski sestanki/ Szülői értekezletek

Roditeljski sestanki/Szülői értekezletek

Skupni roditeljski sestanki

  1. skupni roditeljski sestanek
  • Tema: Predstavitev programa dela šole, informacije staršem ob začetku šolskega leta, informacije v zvezi s šolo v naravi, predstavitev LDN
  • Čas: 19. 9. 2018
  • Nosilci: ravnateljica, svetovalna delavka, razredničarke

 

Razredni roditeljski sestanki

Razred  Tema Čas Nosilci
8., 9. razred poklicna orientacija po programu šolske svetovalne službe

svetovalna delavka,

razrednik

6. in 9. razred

 

NPZ v skladu z rokovnikom in navodili za izvedbo NPZ-ja

svetovalna delavka,

razrednika

OVI A, OVI B, 1.–9. r Nadstandardni program – Šola v naravi izvedba po dogovoru tekom celotnega šolskega leta

svetovalna delavka,

razredničarke

 

Ostale razredne roditeljske sestanke razredniki organizirajo v skladu z letnimi delovnimi načrti posameznega oddelka.

Neformalna srečanja s starši

Pogovorne ure

– vsaka druga sreda v mesecu,

– v dogovoru z razredniki in učitelji.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+