Šolska svetovalna služba / Az iskola tanácsadó szolgálata

 

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter s tem tudi temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega cilja in s tem tudi vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Svetovalna služba preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije pomaga vsem možnim udeležencem v šoli in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela:

  • učenja in poučevanja,
  • šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
  • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
  • šolanja in poklicne orientacije ter
  • na področju socialno-ekonomskih stisk.

V šolski svetovalni službi se lahko oglasi učenec, če ima težave v šoli, doma ali ima osebno stisko, če želi pogovor v zvezi s poklicno odločitvijo, oziroma ko potrebuje pomoč in svetovanje. Učenec se pri svetovalni delavki lahko oglasi tudi takrat, ko je zadovoljen in uspešen.

Starši lahko poiščejo pomoč oziroma svetovanje, če opazijo, da ima njihov otrok težave, prav tako tudi v primeru, morda imajo morda sami težave z njim.

URADNE URE- HIVATALOS ÓRÁK:

ponedeljek-petek, od 9.00 do 11.00 ure.

Hétfőtől-péntekig, 9.00 és 11.00 óra között.

 

Naloge šolske svetovalne službe opravlja Spomenka Juretič./ Az iskola tanácsadó szolgálat munkahelyét Juretič Spomenka tölti be.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+