Šolska svetovalna služba / Az iskola tanácsadó szolgálat

Šolska svetovalna služba ima za temeljno nalogo vključevanje v reševanje kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v šoli.

Az iskola tanácsadó szolgálat alapvető feladata a komplex feladatok, pedagógiai, pszihológiai és szociális kérdések megoldása a nevelési-oktatási munkával kapcsolatosan.

Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca v šoli.

A tanácsadó szolgálat fő célja az optimális fejlődéshez szükséges feltételek fenntartása és megteremtése.

Osnovne vrste dejavnosti/ Alapvető tevékenységek:
– dejavnosti pomoči/ segítségnyújtás,
– razvojne dejavnosti/ fejlesztések,
– preventivne dejavnosti v okviru oddelčnih skupnosti/ prevenciós tevékenységek a tagozatokon belül,
– predavanja in delavnice v okviru oddelčnih skupnosti/ előadások és műhelymunkák az osztályfőnöki órákon,
– dejavnosti načrtovanja in evalvacije/ tevékenységek tervezése és értékelése,
– strokovno izpopolnjevanje/ szakmai továbbképzések,
– seminarji/szemináriumok,
– študijske skupine/ tanulmányi csoportok.

Osnovna področja dela svetovalne delavke/ Az szaktanácsadó alapvető munkaterületei:
– delo z učenci/ munka a tanulókkal,
– delo s starši/ munka a szülőkkel,
– poklicna orientacija/ pályaválasztási tanácsadás,
– sodelovanje z učitelji in vodstvom šole/együttműködés a tanárokkal és az iskola vezetőségével,
– timsko delo/csoportmunka,
– sodelovanje z zunanjimi institucijami/ közreműködés a külső intézményekkel,
– aktivna vloga na področju vzgojnega delovanja šole/ aktív szerep az oktatás terén.

Razen tega se vključuje v inovacijske projekte šole in s tem prispeva k optimalnemu razvoju otrok.

Emellett aktívan bekapcsolódik az iskola innovatív projektjeibe, s ezzel hozzájárul a gyermekek optimális fejlődéséhez.

 

URADNE URE- HIVATALOS ÓRÁK:

ponedeljek-petek, od 9.00 do 11.00 ure.

Hétfőtől-péntekig, 9.00 és 11.00 óra között.

 

Naloge šolske svetovalne službe opravlja Spomenka Juretič.

Az iskola tanácsadó szolgálat munkahelyét Juretič Spomenka tölti be.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+