“Šolski ekovrt”/ “Iskolai öko-kert”

»TUDI MAJHNE SPREMEMBE IMAJO LAHKO VELIK VPLIV.«

Dandanes se učenci vedno več učijo v učilnicah in vedno manj izven teh, učijo se torej v umetnem okolju, kjer ne pridobivajo naravnega, praktičnega znanja. Zato je v učne načrte pomembno uvesti delo v učilnici v naravi, saj to predstavlja inovativni pristop k izobraževanju in spodbuja izkustveno učenje, ki ga učenci v prilagojenem programu še toliko bolj potrebujejo. Zasnova učilnice v naravi definitivno olajša delo učiteljev pri izbiri in zasnovi učnega dela ter posledično vpliva tudi na aktiven odnos učencev do samooskrbe, ki jo je treba vsem bolj približati ter vključiti v vsakdanje izobraževanje.

Učenci morajo spoznati zemljo in se naučiti, kako z njo ravnati. Ta nam namreč zagotavlja prehrano, a je žal že zelo uničena in zastrupljena z raznimi škropivi. Na ta dejstva moramo opozarjati že mlade in jih o tem ozaveščati, da bodo vedeli, kako skrbeti za zemljo, ki nas hrani in nam daje življenje.

Učenci se skozi delo v naravi znova čutijo povezane z naravo, kar poveča njihovo povezanost s samim seboj in soljudmi. Učijo se na prostem, s čimer jih ozaveščamo o samooskrbi in jo k njej spodbujamo. Tako učenci prevzemajo odgovornost za posledice, ki jih s svojim ravnanjem povzročajo v naravi. Te so lahko pozitivne ali pa tudi negativne, vse je odvisno od tega, kako ravnamo z naravo.

Ogromno otrok danes vse več časa preživi v računalniških svetovih, neposrednega stika z naravo in  s pridelavo hrane pa imajo vse manj. Šolski ekovrt je čudovita popestritev šolske okolice in zanimiv učni poligon za otroke – spoznavanje tako rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo.

Preko programa:

 • Sodelujemo na vsaj dveh strokovnih seminarjih;
 • Z letošnjim letom si prizadevamo, da bomo pridobili znak “šolski ekovrt”. S tem znakom lahko odlično sporočamo svoja prizadevanja javnosti – staršem, lokalni skupnosti, morebitnim sponzorjem in drugim;
 • Uporabljamo e-bilten in celoten spletni portal programa (veliko vsebin oziroma gradiv je na voljo članom);
 • Pridobimo javno prepoznavnost in priznanje šolskega ekovrta ustanove članice.

Obeležili bomo tudi mednarodne dneve:

 • 09. – mednarodni dan zaščite ozonske plasti,
 • 09. – evropski dan brez avtomobila,
 • 10. – evropski dan opazovanja ptic,
 • 10. – dan reke Soče in svetovni dan hoje,
 • 11. – evropski teden zmanjševanja odpadkov,
 • 12. – svetovni dan tal,
 • 12. – mednarodni dan gora, itd.
 • KOMPOSTIRANJE JE VEČ KOT RECIKLIRANJE

Šolski vrt omogoča vsem učencem neposreden stik z naravo, spremljanje rasti in razvoja bitij ter skrb zanje. Za razumevanje narave in procesov pridelovanja hrane je pomembno, da lahko dogajanje spremljajo nepretrgano, skozi vse letne čase in razvojne faze bitij in ekosistemov. Učencem je šolski vrt v pomoč pri razumevanju pomembnosti narave, varstva okolja in zdravja, ohranjanja narave, pri prepoznavanju medsebojnega sodelovanja ne le med človekom in naravo, temveč tudi med ljudmi samimi, in ne nazadnje pri spoznavanju različnih metod pridelave hrane, prednosti ekološke pridelave, izdelave živil, pristnih okusov in pestrosti užitnih rastlin, pri prepoznavanju kakovostnih živil in resnične vrednosti hrane.

Letos bo poudarek na kompostiranju in ločenem zbiranju organskih odpadkov. Pridružili smo se projektu Kompost gre v šolo – Kompostiranje je več kot recikliranje. Učili se bomo, kako iz vsakdanjih organskih odpadkov s pomočjo pravilnega kompostiranja izdelamo humus – najbolj dragoceno gnojilo za naše vrtne in sobne rastline, ob tem pa varujemo okolje in podnebje, Projekt je namenjen spodbujanju lastnega kompostiranja ob šolskih in hiših vrto do malih skupnostnih projektov. Namen je, da se učenci naučijo tudi tega kar naravi vzamemo, da ji tudi vrnemo in kompost je odličen vir energije za naravo oziroma pridelke, ki jih vzgajamo na vrtu.

Udeležili se bomo regijskih delavnic na temo kompostiranje, vkljčevali se bomo v različne dejavnosti v okviru projekta, kot je izvedba javnega dogodka, izbor dobrih praks in natečaj za oblikovanje logotipa.

DELAVNICE znotraj VIZ:

 • pobiranje in sušenje zelišč in začimb,
 • priprava čajev in mešanic zelišč,
 • priprava smoothijev,
 • »Ko se te zgodba dotakne« – razne teme v skladu z naravo in prehrano,
 • obisk ekoloških kmetij,
 • voda – vir življenja (vzpostavitev zbiralnika vode),
 • obisk učnega poligona za samooskrbo Dole – v Modražah (Permakultura in ekoremediacije),
 • ločeno zbiranje organskih odpadkov,
 • KOMPOSTIRANJE.

 

Az iskolakert az élelemtermelés alapjainak elsajátítását szolgáló oktatási eszköz, a megfelelő mennyiségű és minőségű, egészséges élelmiszerhez való hozzáférésre, földművelésből való megélhetésre alakít ki az iskolásokban igényt, készségeket, képességeket. Ahol és amikor az élelem kevés lehet (a múltban, a szegénység kapcsán a jelenben, az energiahordozók megfogyatkozása nyomán a jövőben), a gyermekek iskolakerti oktatása egyértelműen szolgálta és szolgálja az élelemhez való hozzáférésüket, az ahhoz szükséges igényeket, készségeket, szakmai tudást. A jóléti társadalmakban elsősorban az egészséges táplálék iránti igény felkeltése a cél. Ugyanakkor a diákok speciális fejlesztési igénye.  Az iskolakert nemcsak segít megismertetni a természetet, hanem felelős, gondozói magatartás kialakítását is szolgálja. Napi tapasztalata a pedagógusoknak: segít a tanulásban. Csatlakoztunk a koposztálás projekthez is, amelynek célja, hogy a szerves hulladékok újrahasznosításával olyan tápanyagban gazdag végterméket kapjunk, mellyel a talaj termékenységét kedvezően befolyásolhatjuk.

 

Nosilka: Tanja Tratnjek

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+