Splošno o knjižnici / A könyvtárról

knjižnica_sova

“Knjige so kakor prijatelji: biti morajo dobre, a maloštevilne.” – Augustus Strindberg

Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember. (Babits Mihály)

NALOGE ŠOLSKE KNJIŽNICE / AZ ISKOLAKÖNYVTÁR FELADATAI:
– posodobiti knjižnično gradivo,
– povečati izposojo knjižnega gradiva,
– sodelovati v domačih in tujih projektih,
– skrbeti za oblikovanje spletne strani šole,
– skrbeti za oblikovanje in okrasitev šolskih panojev,
– z učenjem uporabe knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov pomagati naučiti učence učiti najti potrebne informacije, ravnati z njimi ter razvijati fleksibilnost,
– spodbujati branje ter razvijati kritično mišljenje in problemsko zasnovano učenje,
– vključevati različne oblike metode dela s knjižnim in multimedijskim gradivom,
– uvajati samostojno delo pri urah KIZ,
– vodenje pogovorov za tekmovanje za bralno značko.

Interno strokovno bibliotekarsko delo / Belső szakmai könyvtári munka:
– nabava knjižničnega gradiva,
– oprema, ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva,
– vodenje vsakodnevne statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva,
– oblikovanje letnega delovnega načrta,
– oblikovanje letne priprave na pouk,
– izvajanje madžarsko-knjižnično-pedagoških uric (bralni kotiček).

Pedagoško delo / Tanítás:
– oblikovanje letne priprave na pouk v knjižnici,
– individualno bibliopedagoško delo ob izposoji,
– bibliopedagoško delo z oddelki in razredi (pedagoške ure z oddelki, delo z mladimi bralci – bralna značka),
– organiziranje in priprava knjižnih razstav,
– organiziranje in vodenje zaključka bralne značke,
– priložnostna nadomeščanja in priprava nanje,
– sodelovanje z mestno knjižnico.

Sodelovanje s pedagoškimi in drugimi delavci šole / Közreműködés az iskola szakmunkásaival és alkalmazottaival:
– posvet o nakupu novosti za knjižnico,
– organiziranje branja za bralno značko in druga branja v šolski knjižnici,
– sodelovanje na pedagoških in drugih konferencah,
– seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici,
– letna priprava na knjižno in knjižnično vzgojo,
– iskanje informacij po internetu in v sistemu COBISS.

Druge naloge / Egyéb feladatok:
– sodelovanje pri naravoslovnih, kulturnih in športnih dnevih,
– sodelovanje pri šolskih ekskurzijah,
– vodenje in sodelovanje v projektih na šoli,
– izdelava in realizacija letnega delovnega načrta šolske knjižnice,
– izdelava in realizacija letne priprave na pouk knjižničnih informacijskih znanj v šolski knjižnici,
– izdelava in realizacija letnega načrta dela projektnih dejavnosti.

V sklopu knjižnice se bodo izvajali trije projekti:

Knjižničarka: Manuela Sabo

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+