Spoštovani starši!

Po sprostitvi določenih omejitev in ukrepov v zvezi z epidemijo koronavirusa se pripravlja tudi postopno odpiranje šol.

Informacij je mnogo, mediji veliko pišejo, trudijo se pridobiti čim več informacij iz različnih virov. Mnoge informacije so sestavljene iz drobnih sporočil, ki se širijo v javnosti in izjav nekompetentnih posameznikov. Tako se pojavlja veliko neuradnih ugibanj, sporočil, ki se kasneje demantirajo in spreminjajo.

Ministrstvo za izobraževanje skupaj z zdravstveno stroko, predvsem z NIJZ – Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, pripravlja vse potrebno za postopno odpiranje šol. V vsaki odločitvi je na prvem mestu skrb za zdravje otrok in zaposlenih. Pripraviti je potrebno pogoje, da se vzgojno izobraževalni proces vzpostavi v varnem okolju.

Ministrica je v svoji izjavi dala informacijo, da se predvidoma 18.5. odprejo vrtci, osnovne šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami. Osnovne šole se odprejo za učence prvega vzgojno izobraževalnega obdobja, od 1. do 3. razreda, za učence, ki so učno neuspešni in se jim bo nudila učna pomoč ter možnost za preverjanje znanja in pridobivanje pozitivnih ocen. En teden kasneje se vključijo v šolo 9. razredi.

Šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami vključujejo najbolj ranljivo skupino naše družbe, katerim ministrstvo za šolstvo in zdravstvena stroka namenjata posebno pozornost. Pri pripravah na odpiranje teh ustanov je potrebna še večja previdnost. Mnogi otroci imajo večje zdravstvene težave, kronične bolezni in so še dodatno ogroženi. Za te šole in zavode, med katere spadamo tudi sami, bodo pripravljena posebna navodila.

Ministrstvo za šolstvo intenzivno pripravlja navodila, kdaj bi bili dovolj pripravljeni, da se šole lahko odprejo in kako uskladiti zahteve NIJZ za varno okolje z drugimi rizičnimi dejavniki. Pripravljajo navodila, kateri otroci bi se vključili v šolo. Šolo bomo lahko odprli šele takrat, ko bo zagotovljeno dovolj varno okolje in dana jasna navodila, kako naj poteka vstop v šolo, kako naj poteka organizacija pouka, da se skupine otrok ne srečujejo in ne prihaja do medsebojnih stikov, kako urediti uporabo sanitarij, urediti prehrano. Zagotovi je potrebno dovolj kadra, ki bo skrbel za sprotno razkuževanje šole, organizirati prihod otrok v šolo, glede na to, da so javni prevozi omejeni, v šolskem kombiju pa učenci v tesni bližini. Na veliko vprašanj je potrebno natančno dogovoriti in na te odgovore še čakamo.

Učitelji in vodstvo šole se zavedamo, da je za družine postala ta izoliranost velika obremenitev in da je zares težko. Želite si, da bi spet lahko prišli v šolo, hkrati pa postavljate zdravje vaših otrok na prvo mesto. Prav tako se ravna ministrstvo in tako razmišljamo mi.

Sporočam vam, da moramo vsi počakati na odločitve NIJZ in ministrstva za šolstvo. Ko bomo dobili navodila, kako naj pripravimo šolo in kako naj organiziramo pouk, kateri oddelki se bodo lahko vrnili, bomo temu sledili in se potrudili po svojih najboljših močeh.Poudarjamo: da ne bi prihajalo do napačnih razumevanj, pričakovanj in nepotrebnih skrbi, bomo tako kot do sedaj, vse uradne informacije objavljali na spletni strani šole.

Želim vam vse dobro in bodite zdravi!

Roberta Turk

v.d. ravnateljica

 

Tisztelt szülők!

A Koronavírus-járványhoz kapcsolódó bizonyos korlátozások és intézkedések megszüntetése után az iskolák fokozatos megnyitásra készülődnek.

Sok hamis információ terjeszt a sajtó, amit másnap meg is cáfolnak és érvénytelenítenek.

Az Oktatási Minisztérium az egészségügyi szakértőkkel, különösen a Nemzeti Közegészségügyi Intézettel közösen mindent megtesznek azért, hogy az iskolák fokozatosan megnyíljanak. Minden egyes döntés előterében a gyermekek és a alkalmazottak egészsége van. Biztosítani kell a biztonságos oktatási környezetet.

Nyilatkozatában a miniszter arról adott tájékoztatást, hogy várhatóan 2020. május 18-án kinyitnak az óvodák, általános iskolák és az intézmények, amik különleges bánásmódot igénylő gyermekek oktatásával foglalkoznak. Az általános iskolákba először az első harmad tanulói térhetnek vissza, akik elégtelen eredménnyel rendelkeznek. Nekik segítséget fognak nyújtani a tanulásnál, hogy pozitív osztályzatot kaphassanak. Egy héttel később a 9. osztályosok térnek vissza az iskolába.

A sajátos nevelést igénylő gyermekek oktatásával foglalkozó intézmények társadalmunk legkiszolgáltatottabb csoportjának oktatásával foglalkoznak. Az Oktatási és Egészségügyi Minisztérium különös figyelmet szentel nekik. Még nagyobb óvatosságra van szükség ezen intézmények megnyitásakor. Sok gyermek súlyos egészségügyi problémákkal küzd, krónikus betegségekben szenved és különösen veszélyeztetett csoportnak számít. Külön utasításokat fognak készíteni ezeknek az iskoláknak és intézményeknek, amelyekhez mi is tartozunk.

Az Oktatási Minisztérium intenzíven készíti az utasításokat az iskolák megnyitásával kapcsolatosan, amik eleget tesznek majd a Nemzeti Közegészségügyi Intézet követelményeinek is. Meg fogják határozni, hogy melyik tanulók térhetnek először vissza az iskolába. Az iskolát akkor tudjuk majd megnyitni, ha megfelelő utasításokat kapunk, hogyan tudunk a tanulóknak és a tanáraiknak biztonságos oktatási környezetet biztosítani. Hogyan kell belépni az iskolába, hogyan lehet a tanórákat biztonságosan kivitelezni, hogyan akadályozzuk meg, hogy a gyermekek ne találkozzanak egymással, hogyan tudjuk biztonságosan használni a szaniterhelyiségeket, milyen lesz az étkezés szabályozása. Elegendő személyzetet kell biztosítanunk, akik ügyelnek majd az iskola fertőtlenítésére. Meg kell szerveznünk a gyermekek iskolába érkezését, tekintettel arra, hogy a tömegközlekedés korlátozott, és a tanulók az iskolakombiban szorosan egymás mellet ülnek. Sok kérdést kell megbeszélni és tisztázni. Mi még ezekre a válaszokra várunk.

A tanárok és az iskolavezetők tisztában vagyunk azzal, hogy ez az elszigeteltség nagy teherré vált a családok számára, és ez nagyon nehéz. Azt kívánják, bárcsak újra visszajöhetnének az iskolába, miközben a gyerekek egészségét helyezik előtérbe. A minisztérium és mi is így gondolkodunk.

Értesítjük önöknek, hogy meg kell várnunk a NIJZ és az Oktatási Minisztérium döntéseit az iskola előkészítéséről és a tanórák szervezéséről, és arról, hogy mely osztályok tudnak visszatérni. Folyamatosan követni fogjuk az eseményeket és minden tőlünk telhetőt megteszünk. Hangsúlyozzuk, hogy elkerüljük a félreértéseket, hamis elvárásokat és szükségtelen aggodalmakat, hogy minden hivatalos információt közzéteszünk majd az iskola honlapján.

Minden jót kívánunk és őrizzék meg egészségüket!

Üdvözlettel:

Roberta Turk

mb igazgatónő

 

 

Dostopnost