DELOVNO SREČANJE ČLANIC ŠOLSKEGA PROJEKTNEGA TIMA PROJEKTA POGUM NA CENTRU ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR PORTOROŽ / MUNKAÜLÉSE A »POGUM« ISKOLAI PROJEKT CSAPATTAGJAINAK A PORTOROŽI KOMMUNIKÁCIÓS, HALLÁS- ÉS BESZÉDKÖZPONTBAN

V okviru projekta Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah smo se članice šolskega projektnega tima dne, 29. in 30. septembra 2022 udeležile dvodnevnega delovnega srečanja na Centru za komunikacijo, sluh in govor Portorož, ki je eden od partnerjev v projektu POGUM kot razvojni vzgojno-izobraževalni zavod. Pripravili so nam bogat program, ki je podpiral cilje projekta POGUM. Seznanile smo se z delovanjem centra in umestitvijo projekta POGUM v program dela centra, v obvezni in razširjeni program in lokalno okolje. Pri opazovanju pouka – hospitacijah so nam na konkretnih primerih prikazali, katere kompetence podjetnosti razvijajo pri učencih. Učenci so skozi različne aktivnosti pridobivali veščine in spretnosti, ki jim pomagajo pri njihovi ustvarjalnosti, uresničevanju zamisli, idej in interesov. Seznanile smo se s konceptom delovanja Modre kave, ki smo jo obiskale. Skozi delavnice smo spoznale možnosti za razvoj kompetence podjetnosti kot dodano vrednost. Spoznale smo različne strategije in pristope, s katerimi bomo tudi na naši šoli vključevali podjetnostno kompetenco v dejavnosti pouka, razširjenega in izvenšolskega programa. Ob zaključku srečanja smo opravili evalvacijo delovnega srečanja. Ugotovili smo da je bilo srečanje v korist obeh zavodov pri razvoju podjetnostne kompetence in izrazili željo po sodelovanju tudi v prihodnje.


A Vállalkozói kompetencia erősítése és az általános iskolai oktatás és a környezetvédelem közötti rugalmas átmenet elősegítése című projekt részeként 2022. szeptember 29.-én és 30.-án az iskolai projektcsapat tagjai kétnapos munkamegbeszélésen vettek részt a Kommunikációs, Hallás és Beszédközpontban Portorožban, amely fejlesztő oktatási intézményként a POGUM projekt egyik partnere. Gazdag programmal készültek számunkra, mellyel a POGUM projekt céljait támogatták. Megismerkedtünk a központ működésével és a POGUM projekt elhelyezésével a központ munkaprogramjában, a kötelező és kiterjesztett programban és a helyi környezetben. Az órák – gyakorlatok megfigyelése során konkrét példákon mutatták be, hogy milyen vállalkozói kompetenciákat fejlesztenek a tanulókban. A különböző tevékenységek során a tanulók olyan készségeket, képességeket sajátítottak el, amelyek segítik kreativitásukat, ötleteik, érdeklődési körük megvalósítását. Megismerkedtünk a Modra kava működési koncepciójával, amit meglátogattunk. A workshopokon megismertük a vállalkozói kompetencia, mint hozzáadott érték fejlesztésének lehetőségeit. Különböző stratégiákat és megközelítéseket ismerhettünk meg, amelyeket iskolánkban is alkalmazni fognak a vállalkozói kompetencia beépítésére az osztályok, a bővített és tanórán kívüli programokba. Az ülés végén értékeltük a munkaértekezletet. Megállapítottuk, hogy a találkozó mindkét intézmény javára vált a vállalkozói kompetencia fejlesztésében, és kifejeztük az együttműködési szándékot a jövőben is.

 
 
 
 
 
 
Dostopnost