Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-1, njihovimi spremembami in predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja.

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci  oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja in na naslednjih ciljih in načelih:

 • zagotavljanje največje koristi otroku,
 • celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,
 • enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
 • vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike pomoči,
 • individualiziran pristop,
 • interdisciplinarnost,
 • ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
 • čimprejšnja usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
 • takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in izobraževanja,
 • vertikalna prehodnost in povezanost programov,
 • organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,
 • zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.

Program dela mobilne specialno-pedagoške službe DOŠ II Lendava se v novem šolskem letu 2023/24 izvaja na šestih osnovnih šolah, na Dvojezični srednji šoli Lendava in v vrtcu Turnišče. Ure dodatne strokovne pomoči, ki izhajajo iz Odločbe o usmerjanju, izvaja skupno sedem strokovno zaposlenih delavcev.

 

Dostopnost