Posebni program je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 162. seji dne 13. 2. 2014. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014.

Izhodišče programa je, da gre pri vzgoji in izobraževanju otrok in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju za izrazito specialni pedagoško-andragoški proces. Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju zaradi posebnosti te motnje za svoj osebni razvoj potrebujejo neprestano stimulacijo. Posebnost te motnje se v procesu učenja kaže predvsem v:

– zmanjšanih intelektualnih sposobnostih,

– znižani motivacijski sferi,

– pomanjkanju elementov samoaktivnosti,

– manjši potrebi po samopotrjevanju,

– slabši intencionalni usmerjenosti.

Njihovo šolanje zaradi močno upočasnjenega razvoja poteka drugače.

Posebni program sledi ciljem in načelom sistemske in vsebinske prenove na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter posebnostim otrok, mladostnikov in odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju.

Obvezni program/Kötelező program

Nadaljevalni del od 18. do 26. leta starosti – raven Učenje za življenje in delo/A képzés folytatása 18-26 éves korig – Az életre és munkára tanulás.

Dostopnost