UČITELJSKI ZBOR

Strokovni organi šole so/Az iskola szervei:

 • učiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • razrednik,
 • strokovni aktivi.

Učiteljski zbor/Tanári kar

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Učiteljski zbor:

 • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
 • odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
 • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
 • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
 • odloča o vzgojnih ukrepih in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Tekom šolskega leta je načrtovanih 7–12 učiteljskih zborov, o katerih se vodijo zapisniki.

Oddelčni učiteljski zbor/Osztálytanári kar

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Razrednik/Osztályfőnök

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Dostopnost