Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se izvajata prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za DOŠ in posebni program vzgoje in izobraževanja.

V okviru prenove programov vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja otrok s posebnimi potrebami izvajamo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom po učnih načrtih za devetletno dvojezično osnovno šolo. V njih so posodobljeni cilji oziroma vsebine. Cilji segajo na različna področja učenčevega razvoja (čustvenega, socialnega, spoznavnega, moralnega, gibalnega). Učenci vzgojno-izobraževalne vsebine pridobivajo skozi zanimive spoznavne postopke in dejavnosti, ki naredijo pouk raznolik in zanimiv, hkrati pa so znanja, ki jih usvojijo, čim bolj življenjska in uporabna. Vsebujejo različne metode in oblike poučevanja, poudarek pa je na eksperimentalnem in problemskem učenju. Učni načrti so pripravljeni tako, da ostaja učiteljem in učencem še dovolj časa za ponavljanje in utrjevanje snovi, za pogovore in vzpostavljanje pristnejšega stika med učiteljem in učencem.

Od šolskega leta 2014/15 naprej se v programu NIS v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju uvaja timski pouk dveh učiteljev pri poučevanju jezikov in vseh ostalih predmetov v sodelovanju in usklajevanju s pristojnimi na MIZŠ.

Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja omogočata prilagoditev predmetnika in UN, trajanje, napredovanje in pogoje za dokončanje izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok).

Obvezni program/Kötelező program

Specialno-pedagoška dejavnost/Speciális pedagógiai tevékenységek

Razširjeni program/Bővített program

 

 

Dostopnost