NIŽJI IZOBRAZBENI STANDARD

Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se izvajata prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za DOŠ in posebni program vzgoje in izobraževanja.

V okviru prenove programov vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja otrok s posebnimi potrebami izvajamo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom po učnih načrtih za devetletno dvojezično osnovno šolo. V njih so posodobljeni cilji oziroma vsebine. Cilji segajo na različna področja učenčevega razvoja (čustvenega, socialnega, spoznavnega, moralnega, gibalnega). Učenci vzgojno-izobraževalne vsebine pridobivajo skozi zanimive spoznavne postopke in dejavnosti, ki naredijo pouk raznolik in zanimiv, hkrati pa so znanja, ki jih usvojijo, čim bolj življenjska in uporabna. Vsebujejo različne metode in oblike poučevanja, poudarek pa je na eksperimentalnem in problemskem učenju. Učni načrti so pripravljeni tako, da ostaja učiteljem in učencem še dovolj časa za ponavljanje in utrjevanje snovi, za pogovore in vzpostavljanje pristnejšega stika med učiteljem in učencem.

Od šolskega leta 2014/15 naprej se v programu NIS v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju uvaja timski pouk dveh učiteljev pri poučevanju jezikov in vseh ostalih predmetov v sodelovanju in usklajevanju s pristojnimi na MIZŠ.

Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja omogočata prilagoditev predmetnika in UN, trajanje, napredovanje in pogoje za dokončanje izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok).

Obvezni program/Kötelező program

Predmeti/ Tantárgyak 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Fond ur
Slovenščina 1 5 6 6 5 5 5 4 4 4 1528
Slovenščina 2 3 4 4 4 4 4       805
Madžarščina 1 5 6 6 5 5 5 4 4 4 1528
Madžarščina 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1213
Tuji jezik             2 2 2 204
Likovna umetnost 1 1 1 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 433
Glasbena umetnost 2 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 399,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318
Tehnika in tehnologija         1,5 2,5 3 3 3 446
Gospodinjstvo         1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 258
Naravoslovje       2 2 2 2 4 3 515
Spoznavanje okolja 2 2 2             210
Družboslovje       2 2 2 4 2 3 517
Šport 3 3 3 3 3 3 3 3 3 936
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 189,5
Število predmetov 8 8 8 9 11 11 12 12 12  
Število ur na teden 20,5 22 23 25 26 27 30,5 31 31  
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 33  


Specialno-pedagoška dejavnost/Speciális pedagógiai tevékenységek

  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Fond ur
Računalniško opismenjevanje       1 1 1       105
Socialno učenje 1 1 1 1 1 1       210
Skupaj 1 1 1 2 2 2        


Razširjeni program/Bővített program

  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Fond ur
Dopolnilni in dodatni pouk 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624
Jutranje varstvo vozačev 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5       525
Podaljšano bivanje                    

 

Dnevi dejavnosti/število dni letno 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Skup. ur dejavn.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3 116
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 10 10 180
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5

180

 

Število dni dejavnosti 15 15 15 15 15 15 15 20 20  

 

Dostopnost