SVETOVALNA SLUŽBA

Prioritetne naloge  svetovalne službe so:


1. VPIS IN SPREJEM NOVINCEV V ŠOLO

Postopek usmerjanja:
Starši izpolnijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa pripravi Poročilo o otroku, nato se oba dokumenta skupaj pošlje na Zavod za šolstvo. Komisija za usmerjanje povabi starše in otroka na pregled, nato pa otroka usmeri v ustrezen program – v kolikor je to PRILAGOJEN PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ali POSEBNI PROGRAM, se otroka vključi v OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom.
V OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom se vpisujejo učenci z odločbo o usmeritvi v začetku in tudi med šolskim letom.
Za učence s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na našo šolo, izdelamo individualizirani program, s katerim določimo prilagoditve in cilje. Program vse leto spremljamo, ves čas pa sodelujemo tudi z učencem, starši, učitelji ter po potrebi z zunanjo institucijo, kjer je otrok obravnavan.


2. KARIERNA ORIENTACIJA ZA 7., 8. IN 9. RAZRED

– obisk CIPS-a (Center za informiranje in poklicno svetovanje),
– spoznavanje poklicev,
– predstavitve šol,
– ogledi posameznih srednjih šol in spoznavanje njihovih programov,
– individualno poklicno svetovanje,
– vpisni postopek v srednje šole,
– pomoč pri pridobitvi štipendij,


3. SPREMLJANJE PROJEKTOV NA ŠOLI

Vključenost pri izvedbi raznih projektov na šoli.


4. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI

– Zavod za šolstvo RS,
– CSD Lendava in drugi CSD,
– Svetovalni center za starše, otroke in mladostnike,
– druge osnovne in srednje šole,
– Zavod za zaposlovanje,
– občine,
– zdravstvene službe,
– humanitarne organizacije, …


5. POMOČ UČENCEM ZA PRIDOBITEV REGRESOV

– za prehrano,
– letovanje, šolo v naravi, …


6. IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

– V OŠ s prilagojenim programom se izvaja NPZ v 6. in 9. razredu prostovoljno.


7. VZGOJNI NAČRT

Delo svetovalne delavke opravlja, Spomenka Juretič.

 

 

Dostopnost