Svet zavoda / Az Iskola Tanácsa

Svet zavoda je organ upravljanja, ki je sestavljen iz predstavnikov ustanovitelja, staršev in delavcev šole. Člani imajo štiriletni mandat. Je najvišji organ upravljanja zavoda. Deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Svet zavoda opravlja naslednje naloge:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja;
  • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
  • obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca šole;
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
  • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • se seznanja s finančnim načrtom in sprejema zaključni račun šole;
  • opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+