ŠOLSKI SKLAD

ŠOLSKI SKLAD DVOJEZIČNE OSNOVNE ŠOLE II LENDAVA

A 2. SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSI ALAPJA

Namen sklada/Az alap célja:

 • Pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prispevkov staršev občanov, občanov, zbiralnih akcij učencev, iz prihodkov od prodaje izdelkov učencev in drugih virov; .
 • Pomagati socialno šibkejšim učencem.
 • Financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, delavnice, plavalni tečaji, šola v naravi…).
 • Nakup nadstandardne opreme za zviševanje standarda pouka in podobno.

Upravljanje sklada/Alapkezelés

Sklad upravlja Upravni odbor, ki ga imenuje Svet staršev DOŠ II Lendava. Sestavljajo ga predstavniki staršev in predstavniki delavcev zavoda. Predstavnike zavoda predlaga Svet zavoda, ki najmanj 15 dni pred imenovanjem kandidatov opravi sejo Sveta zavoda, kjer imenuje in potrdi kandidate. Predstavnike sveta staršev pa izvolijo starši na svojem sestanku.

Na prvi seji Upravnega odbora sklada člani odbora seboj izvolijo predsednika in namestnika. Predsednik se praviloma izvoli med starši.

Poraba sredstev/A támogatott összeg felhasználása: 

Iz sredstev šolskega sklada bomo pomagali financirati:

 • šole v naravi/iskola a természetben,
 • ekskurzije/ kirándulások,
 • prevoze/útiköltségek,
 • vstopnine/belépők,
 • kotizacije/kotizációk,
 • tekmovanja/versenydíjak,
 • tabore/táborok,
 • delavnice/műhelymunkák,
 • nakup specialnih in didaktičnih pripomočkov/speciális didaktikus eszközök vásárlása,
 • nakup opreme za potrebe kvalitetnega poučevanja in učenja/minőségi tanítást és tanulást szolgáló eszközök vásárlása,
 • oglede gledaliških predstavi/színházi előadások megtekintése …..

 

Vaš denarni prispevek lahko nakažete na račun s številko: SI56 01100-6008371996.

Adományát a következő számlaszámra küldheti: SI56 01100-6008371996.

 

 

Dostopnost