KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

 

Dvojezična osnovna šola II Lendava – 2.  Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola,

Telefon:

Tajnik VIZ / Računovodja – 02 5788 150
Ravnatelj zavoda – 02 5788 460
Svetovalni delavec – 02 5788 461

e-naslov:
info@dos2-lendava.si

Odgovorna uradna oseba: v. d. ravnatelja, Alisa Sep Krajnc
Datum prve objave kataloga: Katalog je bil objavljen dne 9. 3. 2007
Datum zadnje spremembe: 5. 1. 2023

Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki:

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu https://www.dos2-lendava.si/ in v fizični obliki na sedežu Dvojezične osnovne šole II Lendava – 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Ulica heroja Mohorja 1, 9220 Lendava.


2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

Podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

Dejavnosti zavoda, opredeljene v odloku o ustanovitvi zavoda in registrskem organu:

– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje
– R/91.011 Dejavnost knjižnic
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov
– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Organigram zavoda:

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojne osebe:

Za posredovanje IJZ so pristojne naslednje osebe:

Alisa Sep Krajnc – v. d. ravnatelja zavoda
Tel.: 02 5788-460
e-naslov: ravnatelj@dos2-lendava.si

 

2.c Seznam glavnih predpisov iz delovnega področja zavoda s povezavo na vsebino posameznega predpisa ali drugo povezano vsebino (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):

Notranji predpisi in interni akti zavoda:

 

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola II Lendava / 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola;
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in dopolnitve pravilnika  (z opisi del in nalog delovnih mest);
 • Razporeditev delovnega časa za posamezno šolsko leto;
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev zavoda;
 • Vzgojni načrt zavoda;
 • Poslovnik sveta staršev;
 • Pravila sveta zavoda;
 • Ukrepi za zagotovitev varnosti učencev šole;
 • Ukrepi za zaščito delavcev zavoda; 
 • Ukrepi za zagotovitev varnosti učencev v primeru izvedbe tečaja plavanja;
 • Načrt integritete zavoda;
 • Načrt kontinuiranega dela zavoda v primeru pandemske gripe;
 • Načrt zaščite in reševanje v primeru naravnih nesreč in izrednega dogodka;
 • Načrt ravnanja z odpadki;
 • Akt o preventivnem delovanju šole in postopki, ter ukrepi za preprečevanje nasilja;
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov z zbirkami osebnih podatkov;
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov in ključev zavoda;
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov in priloge;
 • Interni pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada v zavodu;
 • Pravilnik o oddaji prostorov v uporabo zunanjim uporabnikom;
 • Pravilnik o določitvi podrobnejših kriterijev in postopkov za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi;
 • Pravila šolske prehrane;
 • Pravilnik o šolski knjižnici;
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in drugih naprav za službeni/osebni namen;   
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti;
 • Požarni red;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravilnik o opredelitvi pridobitne, nepridobitne in tržne dejavnosti zavoda;
 • Pravilnik o osebni varnostni opremi;
 • Register tveganj s prilogami;
 • Pravila šolskega sklada.
 • Protokol prihoda/odhoda, izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, higienski ukrepi in drugo;
 • Hišni red šole – ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID19;
 • Načrt prezračevanja prostorov/razkuževanja pravnih površin zavoda

 

Državni predpisi – pomembnejši (z delovnega področja zavoda):

 

 • Zakon o zavodih;
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Kolektivna pogodba za javni sektor;
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Zakon o javnih uslužbencih;
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ;
 • Zakon o delovnih razmerjih- ZDR-1;
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov;
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;
 • Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov;
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
 • Zakon o splošnem upravnem postopku;
 • Zakon o javnem naročanju;
 • Splošna uredba o osebnih podatkih – GDPR;
 • Zakon o računovodstvu;
 • Zakon o šolski inšpekciji;
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok.

 

Šola:

 • Zakon o osnovni šoli;
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli;
 • Zakon o šolski prehrani;
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli;
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli;
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole;
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole;
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja;
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli;
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi;
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

Zakonodaja dostopna na:

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):

Predlog predpisov:

 

Zavod ni predlagatelj predpisov.

 

Predlogi predpisov se nahajajo na:

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 

 • Letni delovni načrt zavoda (LDN);
 • Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta zavoda;
 • Program dela zavoda;
 • Kadrovski načrt zavoda;
 • Samoevalvacijsko poročilo o vzgojnem delu zavoda;
 • Finančni načrt zavoda;
 • Polletno poročilo;
 • Inventurni elaborat zavoda.

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

Vrste postopkov, uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi ali zagotavlja svojim uporabnikom:

 

 • Postopki za uresničevanje pravic učencev, zaposlenih;
 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;
 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;
 • Postopek imenovanja predstavnikov v pritožbeno komisijo zavoda;
 • Postopek izvolitve predstavnikov v Upravni odbor šolskega sklada;
 • Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano šolo v naravi;
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc;
 • Vpis učencev v 1. razred;
 • Postopek prešolanja učencev v drug zavod;
 • Postopek prepisa učenca v drugo šolo med šolskim letom;
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja;
 • Postopki odločanja o pridobitvi statusa za učence (športnik/kulturnik);
 • Postopki dodelitve sredstev iz Šolskega sklada;
 • Obvestila, informacije staršem/skrbnikom/zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov uporabnikov (po GDPR);

 

Zavod posamezne postopke vodi skladno z Zakonom o upravnem postopku (60.a člen ZOŠ).

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

Seznam evidenc: Organ ne upravlja z javnimi evidencami.

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam zbirk:

 

Seznam Evidenc oziroma Zbirk podatkov, s katerimi organ upravlja in niso prosto dostopne:

ŠOLA:

 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o šolski dokumentaciji – podatki se zbirajo in vodijo na podlagi 4. člena Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli;
 • Centralna evidenca udeležencev izobraževanja – podatki se zbirajo na podlagi 135.a člena ZOFVI;

 

Druge informatizirane zbirke podatkov v zavodu:

 • Zbirka podatkov o kadrovski evidenci – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • Zbirka podatkov o plačah zaposlenih – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest– podatki se vodijo na podlagi 21.člena ZJU.

 

Druge evidence:

 • Evidenca upokojencev;
 • Dnevna evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih;
 • Evidenca o kolektivnih sporih;
 • Evidenca opravljenih zdravniških pregledov, VPD;
 • Evidenca o koriščenju letnega dopusta zaposlenih;
 • Evidenca prisotnosti zaposlenih (prihod na delo/odhod iz dela, druge odsotnosti);
 • Evidenca o  prejemnikih regresirane šole v naravi;
 • Evidenca o nadarjenih učencih;
 • Evidenca prijavljenih otrok na NPZ;
 • Evidenca učencev, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč.
 • Zbirka osebnih podatkov učenca – eAsistent za starše v elektronski obliki;
 • Dokumentacija o delu oddelkov/skupin – eAsistent v elektronski obliki;

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokument:

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
 • Urniki učencev za  šolsko leto;
 • Urniki oddelkov za šolsko leto;
 • Šolski koledar za šolsko leto;
 • Cenik malic, kosil ter drugih storitev za šolsko leto;
 • Cenik izdelkov za prodajo na trgu za šolsko leto;
 • Cenik storitev za šolsko leto.

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

Neposreden dostop:

 

Posamezne javne informacije so dostopne na spletni strani zavoda: https://www.dos2-lendava.si/

 

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Dvojezične osnovne šole II Lendava– 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Ulica heroja Mohorja 1, 9220 Lendava, v času uradnih ur.

 

 

Podana neformalna zahteva:

 

Podana formalna zahteva:

 

 

 

 • Ustna zahteva, zahteva podana po telefonu zavoda.

 

 • Podana zahteva po e-poti na e-naslov zavoda.
 • Podana pisna zahteva po pošti (z navadno ali priporočeno pošiljko).
 • Podana ustna zahteva v prostorih zavoda, podana na zapisnik.

 

Uradne ure:

Pisarna Tajnika VIZ:

Torek: 8.00 do 10.00 ure
Sreda: 8.00 do 10.00 ure
Petek: 8.00 do 10.00 ure

Pisarna Ravnatelja/ice zavoda:

Vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure

Pisarna Svetovalnega delavca zavoda:

Vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 ure

Stroški:

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,07 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji): Zahteva za posredovanje podatkov o dobaviteljih in sklenjenih pogodbah za čistila in sanitarni material.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
 
 
 
Dostopnost