KNJIŽNICA

Pomen in poslanstvo šolske knjižnice
Az iskolai könyvtár jelentősége és víziója

 • “Šolska knjižnica skrbi za informacije in ideje, ki so osnova za uspešno delovanje v današnji informacijski družbi.
 • Šolska knjižnica opremlja učence in dijake s spretnostmi za vseživljenjsko učenje in razvija domišljijo ter jim omogoča, da živijo kot odgovorni državljani.

Naloga šolske knjižnice
Az iskolai könyvtár feladatai

 • Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.
 • V knjižnici se lahko oblikuje tudi učbeniški sklad (68.člen ZOFVI).
 • Šolske knjižnice podpirajo izobraževalni proces, tako da izvajajo knjižnično dejavnost predvsem za učence, vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol ter za strokovne delavce teh šol (člen Zknj).
 • Šolska knjižnica je fizični in digitalni učni prostor šole, kjer so za poučevanje in učenje bistvenega pomena branje, poizvedovanje, raziskovanje, razmišljanje, domišljija in ustvarjalnost.

V sklopu šolske knjižnice dela tudi  Učbeniški sklad/ Tankönyvalap.

 • Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri pouku, brezplačno.
 • Junija učenci domov prinesejo sezname potrebščin, učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.
 • Učenci si učbenike iz US izposodijo za eno šolsko leto.

Nekaj koristnih linkov:

PROJEKTI V ŠOLSKI KNJIŽNICI/PROJEKTEK AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRBAN: 

 • Nacionalni mesec skupnega branja.
 • Bralna značka.
 • Medgeneracijsko branje v sodelovanju z OŠ Cvetka Golarja Ljutomer.
 • Rastem s knjigo.
 • Naša mala knjižnica. 

ČAS IZPOSOJE/KÖNYVKÖLCSÖNZÉS:

 

KNJIŽNIČNO-BIBLIOPEDAGOŠKE URE/KÖNYVTÁRI ÓRÁK

 • Vsebine bodo povezane z aktualno tematiko in s knjižničnimi projekti.
 • KIZ po oddelkih.

 

Dostopnost