SVET STARŠEV

Svet staršev/Szülők tanácsa

Starši uresničujejo svoje interese preko sveta staršev. Trije predstavniki so vključeni v svet šole. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Dostopnost