POSEBNI PROGRAM

Posebni program je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 162. seji dne 13. 2. 2014. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014.

Izhodišče programa je, da gre pri vzgoji in izobraževanju otrok in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju za izrazito specialni pedagoško-andragoški proces. Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju zaradi posebnosti te motnje za svoj osebni razvoj potrebujejo neprestano stimulacijo. Posebnost te motnje se v procesu učenja kaže predvsem v:

– zmanjšanih intelektualnih sposobnostih,

– znižani motivacijski sferi,

– pomanjkanju elementov samoaktivnosti,

– manjši potrebi po samopotrjevanju,

– slabši intencionalni usmerjenosti.

Njihovo šolanje zaradi močno upočasnjenega razvoja poteka drugače.

Posebni program sledi ciljem in načelom sistemske in vsebinske prenove na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter posebnostim otrok, mladostnikov in odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju.

Obvezni program/Kötelező program

Področje/leto šolanja I. stopnja II. stopnja III. stopnja Fond ur
1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 6. leto 7. leto 8. leto 9. leto
Razvijanje samostojnosti 8 8 8 7 7 7 5 5 5 2085
Splošna poučenost 5 5 5 7 7 7 7 7 7 1981
Gibanje in športna vzgoja 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1245
Glasbena vzgoja 2 2 2 3 3 3 3 3 3 831
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 2 4 4 4 828
Delovna vzgoja 2 2 2 3 3 3 6 6 6 1137
Število področij 6 6 6 6 6 6 6 6 6  
Število ur na teden 22 22 22 26 26 26 30 30 30  
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 35  

 

Dnevi dejavnosti/leto šolanja I. stopnja II. stopnja III. stopnja Fond ur
1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 6. leto 7. leto 8. leto 9. leto
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3 116
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180
Delovni dnevi 3 3 3 4 4 4 8 8 8 180

Nadaljevalni del od 18. do 26. leta starosti – raven Učenje za življenje in delo/A képzés folytatása 18-26 éves korig – Az életre és munkára tanulás.

 

Dostopnost