SVET ZAVODA

Svet šole/Az iskolaszék

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predložijo učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Sestava sveta šole:

 • 5 predstavnikov delavcev šole,
 • 3 predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja,
 • 3 predstavniki staršev.

Ravnatelj/Igazgató

Poslovodni organ javnega zavoda (šole) je ravnatelj.

Ravnatelj opravlja poleg poslovodnih nalog tudi naloge pedagoškega vodje, in sicer:

 • organizira, načrtuje in vodi delo šole,
 • določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z ustanoviteljem,
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
 • odgovoren je za uresničevanje pravic otrok in dolžnosti učencev,
 • vodi delo učiteljskega zbora,
 • oblikuje predlog nadstandardnih programov,
 • spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 • organizira mentorstvo za pripravnike,
 • prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu, spremlja delo učiteljev in jim svetuje,
 • predlaga napredovanje delavcev v nazive,
 • odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
 • usmerja delo svetovalne službe,
 • skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, pogovorne ure in druge oblike sodelovanja),
 • spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
 • odloča o vzgojnih ukrepih in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi.
Dostopnost