POGUM

 

Povezava na poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Dvojezična osnovna šola II Lendava/2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola se je aktivno vključila v projekt kot implementacijska šola v šolskem letu 2018/19.

Vodja projekta: Spomenka Juretič

V.d. ravnatelja: Alisa Sep Krajnc

Člani: Roberta Turk, Silvestra Kolenko, Karina Sekereš, Árpád Fodor

Projekt POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah spodbuja način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin. Projekt, ki traja od leta 2017 do leta 2022 je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ. V projektu sodeluje 30 razvojnih in 90 implementacijskih šol. Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.

Delo na naši šoli poteka po operativnem in akcijskem načrtu šole. Izbrali smo področje Kultura kot spodbujanje sobivanja v različnosti. Preko aktivnih oblik učenja bomo v procesu načrtovanja in izvedbe prireditve Mi zmoremo s pristopi formativnega spremljanja vključevali podjetnostno kompetenco v pouk z naslednjimi strategijami: izkustveno učenje, sodelovalno učenje, samoregulacijsko učenje, bralne učne strategije, projektno učno delo, problemski pouk, učenje na primeru, odprto učenje.

Naše raziskovalno vprašanje:

Kako se učenci s posebnimi potrebami s pomočjo izkustvenega učenja vključujejo v načrtovanje in izvedbo prireditve?

Prireditev Mi zmoremo je tradicionalna šolska prireditev, ki je v okolju že dobro prepoznana in sprejeta. Z vzvratnim načrtovanjem želimo slehernemu učencu dati priložnost aktivnega sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi prireditve. Skozi njegova močna področja želimo razvijati kompetence podjetnosti in preko pozitivnih izkušenj vplivati na krepitev samopodobe učencev. Pri načrtovanju ciljev in dejavnosti bomo upoštevali razvojne posebnosti posameznega učenca.

Naše razvojne prioritete so:

  • povečati aktivno vlogo učenca v procesu organizacije, načrtovanja in izvedbe prireditve (odkrivanje idej, načrtovanje, vrednotenje uresničitve idej, sodelovanje)
  • preko izkustvenega učenja vplivati na večjo odgovornost učencev za svoje naloge (motivacija in vztrajnost, samozavedanje in samoučinkovitost, finančna in ekonomska pismenost)

DEJAVNOSTI V PROJEKTU:

Prvi tehniški dan v okviru projekta POGUM/ Az első technikai nap a POGUM projekt keretében

Nasilju bomo rekli-NE!/ Mondjunk az erőszaknak NEM-et!

Tehniški dan: Jaz pa pojdem / Technikai nap: Útra kelek

TEHNIŠKI IN KULTURNI DAN »Jaz pa pojdem« / TECHNIKAI ÉS KULTÚRNAP »Útra kelek«

Promocija šole / Iskolai promóció

DELOVNO SREČANJE ČLANIC ŠOLSKEGA PROJEKTNEGA TIMA PROJEKTA POGUM NA CENTRU ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR PORTOROŽ / MUNKAÜLÉSE A »POGUM« ISKOLAI PROJEKT CSAPATTAGJAINAK A PORTOROŽI KOMMUNIKÁCIÓS, HALLÁS- ÉS BESZÉDKÖZPONTBAN

Dostopnost